شنبه , ۸ بهمن ۱۴۰۱

اس ام اس های خارجی با ترجمه فارسی

ساقه شکستن ، قانون طوفان است. تو نسیم باش و نوازش کن.

Breaking stem, the storm. you be breeze and cuddly

امروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت بشمار. شاید فردا احساسی باشد اما …عزیزی نباشد.

Today, for the expression of love is considered as booty to your beloved ones. Perhaps feel tomorrow. . but no dear

آنقدر دل اتم پر بود که با شکافتنش دنیایی لرزید. دل من نیز پر بود. وقتی شکست ، سکوتی کرد که به دنیایی می ارزید.

So consequencing heart was filled with World Shaking. My heart was also full. Silence to a world that he had cost

نردبان این جهان ما و منی است…..عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم آنکس که بالاتر نشست……استخوانش سخت تر خواهد شکست .

This ladder semen and our world. . . . . Finally the ladder you fall judged body that is higher than the meeting. . . . . . His bones will be more difficult defeat

ز چشمت اگر چه دورم هنوز….پر از اوج و عشق و غرورم هنوز
اگر غصه بارید از ماه و سال….به یاد گذشته صبورم هنوز
شکستند اگر قاب یاد مرا…..دل شیشه دارم بلورم هنوز
سفر چاره دردهایم نشد….. پر از فکر راه عبورم هنوز
ستاره شدن کار سختی نیست…. گرشتم ولی غرق نورم هنوز
پر از خاطرات قشنگ توام…..پر از یاد و شوق و مرورم هنوز
ترا گم نکردم خودت گم شدی……من شیفته با تو جورم هنوز
اگر جنگ با زندگی ساده نیست…..در این عرصه مردی جسورم هنوز
اگر کوک ماهور با ما نساخت…..پر از نغمه پک و شورم هنوز
قبول است عمر خوشی ها کم است…..ولی با توام پس صبورم هنوز
مریم حیدرزاده

so what if your eyes still stairway. . . . The climax of my pride and love and still
If it rained grief over the months and years. . . . The memory of past I patient still
If they broke my frame. . . . . Glass heart I still I Blur
no choice but to my pains. . . . . The way I think I still pass
The star is not a difficult task. . . . I clutched drowned but still my loaves
Full of beautiful memories combined. . . . . Full of enthusiasm and I still reviewing
I lost you yourself have you lost. . . . . . I love you still I Dionysus
If war is not simple life. . . . . In this field was still I Recentralization
If Coke Barrow did not with us. . . . . Full of Orient… “Rat Pack” and betrayed still
It is happy life are low. . . . . But after I combined with patient still
Maryam heydarzadeh

این عشق نیست که دنیا را می چرخاند. عشق چیزی است که چرخش آنرا ارزشمند می کند.

This is not love that the world positioned. Love is something that it valuable rotation.

یکی می پرسد : اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست….

One asks: What are you grief. Silence instrument for مبهمت? honestly I write him: to and should not be. . . .

تفاوت بزرگی میان دوست نداشتن رفتار دیگری ، با دوست نداشتن خود او وجود دارد.

A big difference in the lack of other friend, lack of love with him

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید.

Failure to enough experience to defeat the way to learn more

خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد، ولی آنرا داخل خانه اش نمی اندازد.

God in every flying a seed, but it was not inside the house

درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت می کنند نه بر اساس برگهایش.

About fruit tree based on his judgment are not based on palmetto whose leaves were

در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش.

In what he thought that He wills, in what is thought not.

اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید.

If every day you change your way, you will never reach their destination.

کسی که در آفتاب زحمت کشیده ، حق دارد در سایه استراحت کند.

Anyone who labored in the sun, has the right to rest in the shade.

خدایا به عالم تو راضی مباش….. کزین بیشتر من خدایا کنم.

Oh God to be satisfied with you…. . . . with Xingjian more I don’t think

در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما شکل می گیرد.

moments in decision-making is that the fate of us are formed

بدنامی حیات دو روزی نبود بیش….. آنهم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف دل بستن دل شد به این و آن….. روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت

Blot life was more than two days. . . . With just tell you what San passed a mere closing day was to the heart and it. . . . . Wait On cutting the heart of this and it passed.

من رشته محبت خود از تو می بُرم ….. باشد گره خورد به تو نزدیکتر شوم

I love field you have to go. . . . . It was tied to you get closer

فریاد مردمان همه از دست دشمن است….. فریاد من از دل نامهربان دوست

“The people of all the hands of the enemy. . . . . “I’d like

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی..کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.

to that of his mistress impulse is not. . Poor lover attempt to place.

با آنکه انتقام از دشمن حرام نیست….در عفو لذتی است که در انتقام نیست.

Though forbidden revenge from the enemy. . . The amnesty is pleasure in revenge.

شمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید…آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را.

If license candles burned to the good again. . . oh soon fell in love with her lover destruction”.

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق.. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است.

Innocence sin is less love in the supreme court. . Josef from the lap of his pure to prison.

یار دل آزار من وفا نشناسد….. وه که عجب نعمتی است یار وفادار.

Succored… I promise. . . . . Oh, what is a blessing faithful friend

صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت.

His honesty and مهربانیت afore thy honesty of کلامت and مهربانیت from your look

من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید.

I s Vazheh growing greener tangible I sunset if only in this area of green someone understood my pain

عاشق ان نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش و خودش سرما بخورد و ۶ تا آمپول بزنه که دیگه از این غلطا نکنه

It is not in love with her love for the cold fire make it clear that love is that he give himself and his love to eat cold and 6 to the shots songs… that other result would fail

چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو نمی دانم … شاید که روزی بخوانند بی تو عشق مرد.

Why I wrote in the leaf-wisp alone for you do not know. . . Perhaps one day to read that the man you love.

در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟

In the land of Atefe like clay you my land and I taught gardening but which flower gardener feeling understands any clay gardener as much as a drop of dew or a calycle recognize and love?

چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی
این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی
اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو
چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی.

So why are the painting itself is a woman shadow all this good words to say we complain about a woman do not love me if it doesn’t tell me why comfortable with words and don’t look
hauling a woman.

توی زندگی بعضی چیز ها بزرگ ، بعضی چیز ها کوچک ، بعضی چیز ها ساده و بعضی چیز ها مهم هستند:
بزرگ مثل عشق
کوچک مثل غم
ساده مثل من
مهم مثل تو …

Some things in life are great, some things small, some things simple and some things are important: great love like small simple grief as important as I like you. . .

هیچ چیز سخت تر از انتظار نیست ، آن هم انتظار لحظه ای که یک آشنا صدایت کند و به تو بفهماند که دوستت دارد اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زیبا می ارزد ، پس انتظار می کشم تا آن لحظه زیبا نصیبم شود .

Nothing is harder than expected, it is expected that a familiar to anyone who seeks to you and that is safe but as much as it is hard to the beautiful moment worth, so it is expected to killing’s single cad beautiful moment.

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی؟
وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم
وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم
چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟

I don’t know what is this sense lover? When will sit down, when the way, when sleep I love you when you have a voice that I love you, when silence is what I love you so you have with me that such a permanent comfortable?

دست از سر ما بردار ، کنار تو نمی مونم
یه روز می گفتم عاشقم ، اما دیگه نمی تونم
تقصیر هیچکس دیگه نیست ، قصه ی ما تموم شده
حیف همه خاطره ها ، به پای کی حروم شده
دروغ می گفتی که ، برم از بی کسی دق می کنی
اشکاتو باور ندارم ، بی خودی هق هق می کنی
یادم می افته لحظه ای که دست تو رو شد برام
قسم می خوردی پیش من که جز تو عشقی نمی خوام
دست خودم نیست که دیگه هیچکسی باور ندارم
این چیزا تقصیر تو ه تلافیشو آن را در می یارم.

One day I said my lover, but I cannot anymore
No one is another fault, the story of us have ended
What a pity all memories, in the leg when i their retreat.
lie would say that, to go to the one who can tap
do not believe you teardrop, by itself without repressing you
I remember that moment that we happen to me.
I swear before you except that I love you do not want to
I do not believe that anybody I have no other
you spend the fault is in retaliation for that I’m going.

دوستت دارم عزیزم خیلی خیلی خیلی ، خیلی ها میگن اگه به معشوقت زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد، ولی من به تو اطمینان دارم پس دوستت دارم .

I love you, dear very, very people say if the baggy معشوقت much I love you so that you as soon as the Biracial to one another and love the world, but I am sure I love you so

خواستم با تو باشم نخواستی ، خواستم مونس و یارت باشم نخواستی ، خواستم برای همیشه در کنارت باشم نخواستی خواستم هم گام و هم نفس روز های تنهایی ات باشم نخواستی ، خواستم پذیرای نگاه مهربانت باشم نخواستی ، خواستم قلبم را به یادگار تقدیمت کنم باز هم نخواستی نخواستی ، هیچ کدام را نخواستی و نخواستی .

I wanted to be with you asked to remain anonymous, I understood Moons and I told you, I wanted to be always in frankly about you and I wanted to remain anonymous and step in the day you alone I told you, I wanted to look hosted I named you, I wanted my heart to souvenir
if I told you did not want any benefit to you and you asked to remain anonymous

همان طور که شاپرک ها نمی توانند دشت آبی اسمان را از یاد ببرند من هم چشمان زیبایت را نمی توانم فراموش کنم . تصویر زیبایت نه تنها در ذهنم بلکه در قلبم جای دارد ، ای کاش بدانی قصر آرزوهایم را در ساحل چشمانت ساخته ام تا قلب مهربانت مداوایی باشد برای عشق پاک و مقدسم .

As the Shapiro Thousand they can not plain blue heaven, forget your eyes and I cannot forget. Not only your picture in my mind but in my heart is, I wish my apprehensions palace barrier in the run-up to my heart as مهربانت for love and my pains.

با اینکه می دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم
با اینکه می دانم پرستش کار کافر است می پرستمت
با اینکه می دانم آخر عشق رسوایی است عاشقت می شوم
پس گناهکارم ، کافرم ، رسوایم ولی همچنان دوستت دارم .

Although I know love is a sin I love you with that I know you worship is, as they work with that I love the scandal is so should I consisted, I Payne, I insufficient but still I love you

به بزرگترین عشق در کوتاه ترین جمله ی ممکن به روی لطیف ترین گل سرخ یرای تو بهترین کس دنیام می نویسم دوستت دارم .

The greatest love in the most the US to be on the most delicate Rose you action was the best one I write I world “Seventy

هنوز در به در کوچه های خاطره ام / هنوز اسم تو مانده گوشه حنجره ام /هنوز مثل نخستین نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام .

Still in the streets in my memory/name you still have my larynx corner/Still look like the first fell in love with your love in the monopoly sorrow in my siege

دنبال نگاه ها نرو،
ممکنه فریبت بدن
دنبال ثروت نرو
چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه
دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی
چون فقط یه لبخنده که میتونه
باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد

Don’t go for looks
they can deceive
Don’t go for wealth
even that fades away.
Go for sum1 who makes u
smile becoz only a smile makes
a dark day seem bright..

هرچی که روزها میگذرن، احساسات من قوی تر میشه
برای در آغوش تو بودن نمیتونم بیش از این صبر کنم
به چشمام نگاه کن، خواهی دید که حرفام راسته
شب و روز تمام افکارم ماله تو هستن

As days go by, my feelings get stronger,
To be in ur arms, I can’t wait any longer.
Look into my eyes & u’ll see that it’s true,
Day & Night my thoughts r of U..

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که بهم اهمیت بده
یه نفر که بخاطر من اینجا باشه
تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که باهام رو راست باشه
تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که دقیقا مثل تو باشه!

All I wanted was sum1 2 care 4 me
All I wanted was sum1 who’d b there 4 me
All I ever wanted was sum1 who’d b true
All I ever wanted was sum1 like U…

عشق مثل ترک های یک سی دی میمونه
که قلب های مارو به هم پیوند میده
هرگز سعی نکن که اون سی دی رو بشکنی
چون اینکارت ممکنه باعث بشه قلب من هم بشکنه

Love is like a CD track
That links our hearts together
Dont ever break that CD coz
That wud break my heart too………

پیام : متن پیام از دست رفته
فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست
تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست
دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!
(این اس ام اس بازیه زیباییه با کلمه ی missing)

Message:some text missing*
Sender:Name Missing*
*Number Missing
*Sentate missing
*Missing U a lot thats y
everything is missing….

برگ های خاطره ها به آرامی میریزن
و من بلندشون میکنم و اونها رو گرد هم میارم
چون امروز، فردا و تا وقتی که زندگی من ادامه داره
بخاطر داشتن شخصی مثل تو خوشحال خواهم بود

softly d leaves of memories wil fal,
i’ll pick them up & gather them all,
coz 2day, 2moro & til my life is through
i’ll cherish having sum1 like u!

من در یک ماموریتم
ماموریتی برای دوری از تو
ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت
که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم
در یک کلام :
ماموریت غیر ممکن!!!

I m on a mission:
Misson 2 avoid u,
۲ forgetu, 2 get rid of u,
۲ not 2 talk 2u or meet u,
in short….
MISSION IMPOSSIBLE!!

i (من) کوتاه ترین کلمه ی دنیاست
شیرین ترین کلمه ی دنیا عشقه (LOVE)
و عزیز ترین شخص در دنیا تو هستی(you)
واسه همینه که دوست دارم(I love you)

D smallest word is I,
the sweetest word is LOVE
and the dearest person
in the world is U.
tats y I Love You..

عزیزم تو نزدیک من نیستی
اما میتونم بشنوم:
هرگز نترس
خاطره هات اینجا هستن
با شادی زندگی کن
دیگه اشک نریز
چون تو همیشه مال منی

Dear O Dear, ur not near
but i can hear
dont get fear
Ur memories r here
liv wid cheer
no more tear
and ur mine forever!

سوال : عشق چیه؟
جواب : عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه
و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!!

Q:Wat is luv?
*
*
*
*
A:Luv is wen sum1 breaks ur heart
n d most amazing thing
is tat u still luv them
wid every broken piece…!

عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون ان خواهیم مرد.

love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it

زمانی که همه چیز افتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند.

love is the one thing that still stands when all else has fallen

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست.

when you have nothing left but love than for the first time you
become aware that love is enough

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد.

no matter what the question is love is the answer

عشق یعنی ترس از دست دادن تو.

love is afraid of losing you

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید.

love is like a flower which blossoms whit trust

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند.

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو کنی.

love is when you find yourself spending every wish on him

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود.

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن.

life whithout love is none sense and goodness without love is impossible

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد .

love is wide ocean that joins two shores

به سه دلیل دوستت دارم دو تاشو نمیدونم یکیشم یادم نیست.

three reasons I love you don’t know two folding expect I do not remember.

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست،ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست،ما تشنه دردیم ولی از غم هجرانیم،درویش نگاهیم ولی با لب خندان.

We live in love but I love like fever, we wanted I death but the friend, we are thirsty for I pain but I sad absence yet, Dervish I take a look at but smiling with his lips.

با آب طلا نام حسین قاب کنید،با نام حسین یادی از آب کنید،خواهید که سربلند و جاوید شوید،تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید.

with water, Hussein gold frame, with the name of Hussein autotypes water, which will be proud and eternal, until the end of his relying on the Mist’.

فردا هایی که هیچ وقت نمیرسند هم بهانه خوبی است برای امیدوار بودن،برای زندگی بهتر داشتن،برای یک نفس راحت کشیدن،خدایا شکر.

Tomorrow that will never finish is a good excuse for being hopeful, for a better life, for a comfortable breathing, thank God.

دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی،لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی،دل تنها و غریبم داره این گوشه میمیره،ولی حتی وقت مردن باز سراغتو میگیره.

Other Hajji no clay soil is not a tree, the moment you without being passes but a hard, and only so sorry is میمیره corner, but even time to die سراغتو open.

زنده ام با نام تو پژمرده ام بی نام تو،حاضرم پرپر شوم در محضر دیدار تو.

I am alive with your name wither without my name, after reaching threescore years I am ready to meet you.

زندگی مانند رانندگی در یک دشت پر از گل است که باید از همه لحظه هاش استفاده کنیم به تفاوت اینکه در آخر جاده تابلویی به این عبارت نصب شده(دور زدن ممنوع)

Life is like driving in a plain full of flowers that should have the moment gets to use the difference is that in the road to this painting is installed (around forbidden)

سکوت سرشار از ناگفته هاست و ناگفته ها پر بهاترین داشته هاست.

Silence is full of untold and unspoken full from s have been.

در کویر سبز عشق،این سخن از من بگیر مرگ تو مرگ من است،پس تمنا میکنم هرگز نمیر.

Green Desert in love, this talk of your death I take my death, so I never ask.

مرا هر جور خواهی دربه در کن جفایت را از این هم بیشتر کن بزن با عشق خود آتش به جانم .

Whatever you want me Debra Cannes جفایت, the more so if you love with his fire.

به خودتان قول بدهید ، هیچ وقت به امید تغییر دادن کسی ، با او وارد زندگی مشترک نشوید.

you promised me, never hope to change, with his joint life “Always

روز اول با عشق برایت گلی آوردم….. و تو با آن ظرفها را شستی.

On the first with clay I love you. . . . . And you with vases keyboard.

در حضور خارها هم میشود یک یاس بود..در هیاهوی مترسکها پر از احساس بود
میشود حتی برای دیدن پروانه ها….شیشه های مات یک متروکه را الماس بود.
دست در دست پرنده،بال در بال..نسیم ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود
کاش می شد حرفی از « کاش میشد» هم نبود….هر چه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود .

In the presence of Yea it can be a disappointment. . The fuss scarecrow s was full of feeling is even to see the license. . . . a glass of the harsh evacuated to L480. Flying hand in hand, Basel in Basel. . Nazism stem you’re of the woods, sickles, I wish I could say was the “would”. . . .. what it was feeling and love and despair.

به نامردی نامردان قسم خوردم …… که نامردی کنم در حق نامردان.

The contestants Craven s I swear. . . . . . I think that contestants in the right s Craven

همچنین ببینید

جالب ترین سنگ قبرهای ساخته شده در جهان

در بعضی از قبرستان های جهان سنگ قبرهایی وجود دارد که بسیار عجیب و غریب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.