سه شنبه , ۸ آذر ۱۴۰۱

سخنان امیر مومنان علی (ع)

حسادت بر دوست، از آفات دوستی است. حضرت علی(ع)

مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترک نمی گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبار تر دچار خواهد ساخت. حضرت علی(ع)

بی ارزش ترین دانش، دانشی است که بر سر زبان است، و برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است. حضرت علی(ع)

دوست، دوست نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام که حضور ندارد، و پس از مرگ. حضرت علی(ع)

ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است. حضرت علی(ع)

خود را به بی خبری نمایاندن از بهترین کارهای بزرگان است. حضرت علی(ع)

از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن، از آن کمتر است. حضرت علی(ع)

داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

خدا را در هر نعمتی حقی است، هر کس آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهی کند، در خطر نابودی قرار گیرد. حضرت علی(ع)

کسی که درخت شخصیت او نرم و بی عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است. حضرت علی(ع)

برادرت را با احسانی که در حق او می کنی سرزنش کن، و شر او را با بخشش بازگردان.حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنید، برای دیگران اندوخته اید.حضرت علی(ع)

چقدر فاصله بین دو عمل دور است، عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.حضرت علی(ع)

نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زکاتی دارد، و زکات تن، روزه، و جهاد زن، نیکو شوهر داری است. حضرت علی(ع)

خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گذاردن با شک و تردید است. حضرت علی(ع)

هر چند اندک؛ و میان خود و خدا پرده ای قرار ده هر چند نازک ! . حضرت علی(ع)

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! زمانی که خدا را می بینی که انواع نعمت ها را به تو می رساند تو در حالی که معصیت کاری، بترس.حضرت علی(ع)

تقوا در رأس همه ارزش های اخلاقی است. حضرت علی(ع)

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند، و از خدا راضی باشد.حضرت علی(ع)

چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید. حضرت علی(ع)

از کفاره گناهان بزرگ، به فریاد مردم رسیدن، و آرام کردن مصیبت دیدگان است. حضرت علی(ع)

هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری چون نادانی نیست. هیچ ارثی چون ادب، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. حضرت علی(ع)

ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست. حضرت علی(ع)

کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است. حضرت علی(ع)

ستودن بیش از آن چه که سزاوار است نوعی چاپلوسی، و کمتر از آن،‌ درماندگی یا حسادت است. حضرت علی(ع)

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوری کند. حضرت علی(ع)

از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های آن ر ا به تو نمایاند، و غافل مباش که لحظه ای از تو غفلت نشود. حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.حضرت علی(ع)

مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش کرد. حضرت علی(ع)

برترین بی نیازی و دارایی، ناامیدی است از آنچه در دست مردم است. حضرت علی(ع)

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است. حضرت علی(ع)

هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار کند، دانش را از او دور سازد. حضرت علی(ع)

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.حضرت علی(ع)

بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر راستین است.حضرت علی(ع)

برای هر کسی در مال او دو شریک است: وارث، و حوادث. حضرت علی(ع)

سخت ترین گناه آنکه گناهکاران را کوچک بشمارد.حضرت علی(ع)

ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند. حضرت علی(ع)

هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی. حضرت علی(ع)

سخت ترین گناهان، گناهی است که گناهکار آن را سبک شمارد.حضرت علی(ع)

دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جوینده علم و جوینده مال.حضرت علی(ع)

وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است. حضرت علی(ع)

با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.حضرت علی(ع)

بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش. حضرت علی(ع)

عمل مستحب انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند اگر به واجب زیان رساند. حضرت علی(ع)

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وا دارد. حضرت علی(ع)

عفت ورزیدن زینت فقر و شکر گذاری زینت بی نیازی است.حضرت علی(ع)

ثروت، ریشه شهوت هاست. حضرت علی(ع)

سنگ غصبی در بنای خانه، مایه ویران شدن آن است. حضرت علی(ع)

آن کس که لباس حیا بپوشد کسی عیب او را نبیند.حضرت علی(ع)

بدترین توشه برای قیامت، ستم بر بندگان است. حضرت علی(ع)

آنکه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است. حضرت علی(ع)

فقر، مرگ بزرگ است ! . حضرت علی(ع)

اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش. حضرت علی(ع)

روزی را با صدقه دادن فرود آورید.حضرت علی(ع)

چیز اندک که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنج آور باشد.حضرت علی(ع)

با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتی سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن. حضرت علی(ع)

خدا عقل را به انسانی نداد جز آن که روزی او را با کمک عقل نجات بخشید. حضرت علی(ع)

در تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمی پسندی دوری کنی. حضرت علی(ع)

بسا سخن که از حمله مسلحانه کارگر تر است.حضرت علی(ع)

قلب، کتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.) حضرت علی(ع)

هر کس با حق در افتاد نابود شد. حضرت علی(ع)

بزرگ ترین عیب آنکه چیزی را در خود داری، بر دیگران عیب بشماری ! حضرت علی(ع)

اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده. حضرت علی(ع)

جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و کوتاهی ورزند ! .حضرت علی(ع)

هر گاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترک کنید. حضرت علی(ع)

هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.حضرت علی(ع)

هنگامی که توانایی فزونی یابد، شهوت کاستی گیرد. حضرت علی(ع)

نابود شد ، کسی که ارزش خود را ندانست. حضرت علی(ع)

بدترین دوست،‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.حضرت علی(ع)

همچنین ببینید

دنیای جن چه شکلی است؟

حجت‌الاسلام حسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار قرآن و عترت باشگاه خبرنگاران، با اشاره به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.