یکشنبه , ۶ اسفند ۱۳۹۶

آدلایی استیونسن

Live_ decently fearlessly joyously_ and
don’t forget that in the long run it is not
the years in your life but the life in your
years that counts!
_ Adlai Stevenson

بی آلایش
بی باک
و شادمانه
زندگی کن.
و از یاد مبر
که در نهایت
نه سالها
بلکه
این زندگی تو در طول سالهاست که آینه حیات توست.
آدلایی استیونسن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *