پنجشنبه , ۱۷ آذر ۱۴۰۱

شیوه های خودبهسازی یا شیوه های افزایش عزت نفس

آیا خودبهسازی می تواند در زندگی شما تحقق یابدیاخیر؟این عامل،همان ((عزت نفس))شماست توسعه عادتها ومهارتهای مثبت بستگی به عزت نفس،شمادارد.هرچه عزت نفس شمابیشترباشد،راحت ترقادر خواهیدبودازمهارتهای ارائه شده در این بروشور بهره ببرید.

تقویت عزت نفس مهمترین عامل ((مؤفقیت))است. این عامل،شیوه زندگی تان را به طورکلی دگرگون می سازد. اگر عزت نفس شما زیاد باشد.بامشکلات از طریق حل کردن آنهامواجه می شویدنه از طریق مقصر دانستن خود یادیگران. عزت نفس زیادبه معنی درگیرشدن بامشکل وتن دادن به آن است ،نه متنفر بودن وداشتن انزجار نسبت به آن وسرگردان شدن وحسرت خوردن.همچنین به مفهوم آن است که هرگاه شکست خوردیدازآن درس بگیرید و دوباره سعی کنید تا به مؤفقیت برسید،نه آنکه تلاش خودرامتوقف سازید یا بدتر از آن ،از همان اول، اصلا”سعی وتلاش نکنیدوبخواهید با عزت نفس سالم زندگی برایتان معناو مفهوم بیشتری پیدا کند و یا به درجات بالاتری از آن دست پیدا کنید.باید با اعتماد به نفس با مشکلات روزمره برخورد کنیدواینجااست که پس از شکستها وناکامی هابیشترتسلی پیدا خواهید نمود .علاوه بر اینها هرچه احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید،دیگران نیز احساس بهتری نسبت به شما خواهند داشت .ضمنا”اعتمادبه نفس بیشتری برای برخورد باافرادجدیدخواهیدداشت وباافراد منفی که در زندگی خود با آنان مواجه می شویدثمربخش تربرخوردخواهید کرد.منافع عزت نفس داشتن آشکار است. اما عزت نفس ماازکجاآمده است؟البته فرآیند تشکیل آن زمان زیادی راسپری کرده است.براساس مضامینی که درتمامی دوران زندگی خوداز والدین معلمان ،دوستان،رسانه های گروهی وبه طور کلی از محیط پیرامون خود کسب می کنید اعتقادات خاصی را در مورد خود وجایگاه خود در دنیا وزندگی بنا می نهید.

در اینجا روشهایی برای بالا بردن عزت نفس بیان می کنیم.لازم است زمانی را برای تمرین این اصول وتسلط یافتن بر آنها اختصاص دهید آنگاه نه تنهااین مطالب مفیدتر خواهد شد ،بلکه زندگی تان نیز از هر لحاظ بهتر خواهد گردید .

شیوه های افزایش عزت نفس :

۱- با خود مثبت حرف بزنید .

صدایی در ذهن شما وجود دارد که مدام نجوا می کند. این صدا که ((سخنگوی شماست )) بخشی از عزت نفس شماست. این صدااغلب منفی است وجملاتی ازاین قبیل می گوید،من خیلی چاق هستم((یا))من نمی توانم این کارراانجام دهم((یا ))من خسته ام.این قیبل جملات بعداز مدتی درشما تأثیرمنفی میگذاردومثلا شما احساس خستگی می کنیدویااحساس می کنید که عزت نفس شماراپایین می آورد امانکته جالب این است که شمانمی توانید ندای درونی خود را برای ایجادعزت نفس وساختن الگو های مؤفقیت،برنامه ریزی کنید.شگردکار،استفاده ازعبارتهاوجمله های مثبت است.اینها چند تا از جمله های خوب وهمه منظوره هستند .من خوشحال هستم ، من سالم هستم ، من معرکه ام ! این جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صدای بلند تکرار کنید ،یا حتی آنها را بنویسید .اهمیت آن در این است که این جمله رابه زمان حال وباایمان بیان کنید.هرگاه ندای درونی خودراشنیدیدکه شروع به ایجاداحساس منفی درشمامی کندآن رامتوقف سازیدوجمله مثبتی رادرباره همان موضوع،جایگزین آن کنید.این شیوه راامتحان کنیدوآنگاه خواهیددید که صحبت کردن باخود وسیلهسودمندی درایجاد وضعیت مثبت است.

۲-شخصیت جدید خود را تجسم کنید.

این امر اساسا همانند اصل استفاده از جملات مثبت است ،با این تفاوت که به جای استفاده از کلمات ،در اینجا از تصاویر استفاده می شود. آیا می خواهید لاغرتر وسالمتر باشید ؟ خودتان را به این صورت تجسم کنید .آیا می خواهید ارتقاء شغلی پیداکنید؟خودتان رادرنقش سمت جدیدتجسم کنید زمانی را به تجسم خود اختصاص دهید تا وارد جزئیات امرشوید وازشخصیت جدیدخودلذت ببریدچنانچه این تصویررادایما”ایجادوتقویت کنید،پذیرش رفتارهایی که آن راتحکیم می کندآسانتر خواهد بود.

۳-افرادی را بیابید که بتوانید از آنان چیزی بیاموزید .

واضح است که افرادبسیاری وجوددارند که بامشکلات ومسایلی مانندمشکلات شما مواجه شده اندشمامی توانید با الگو قرار دادن آنان ،چیزهای زیادی بیاموزید .

۴-به وادی های جدید قدم بگذارید .

اغلب عزت نفس ما به سبب کوته بینی نسبت به زندگی،دچارافت ونزول می شود هنگامی که برروی جنبه خاصی از زندگی بیش از حدیابه حدی بسیار طولانی تمرکزمی کنیم،عمق نگری خودرااز دست می دهیم.مسایل کوچک،بزرگ می شوند و وقایع بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود اهمیت می یابند آیاچنین موردی برای شمانیزپیش آمده است؟اگراین طور است.پس وقت آن است که واردوادی جدیدشویدمثلا می توانید به یک گشت سیاحتی یا یک سفر ما جراجویانه بروید .

۵- اهداف خود را تعیین کنید .

این جمله را بارها شنیده اید .اما دلیلی در آن نهفته است. این جمله ،در بردارنده حکمت شناخته شده واثبات شده ای است که فقط عده کمی ازافرادآن راواقعا”درک میکنند. افرادی که برای خوداهدافی روشن دقیق وقابل اندازه گیری تعیین می کنند.آنچه را که می خواهند به دست می آورند.تعیین اهداف،بخش بسیارمهمی ازساختن عادات مثبت ودرنتیجه افزایش عزت نفس به شمار می آید.

۶-اتفاقات ناخوشایندزندگی را بپذیرید.

همه مامی توانیم بیشترازآنچه فکرمی کنیم، زندگی خود را کنترل کنیم . با وجود این مواردی هست که هیچ کنترلی نسبت به آنها نداریم و این بدان معنی است که وقایع وامور نا خوشایند وظاهرا” غیر منصفانه بسیاری در زندگی ما وجوددارد به عبارت دیگر ، گهگاه این امور واتفاقات ضربه ای به ما وارد می کند بروز این اتفاقات به خواست و اراده ما نبوده است وکاری برای ممانعت ازآنهانیزنمی توان انجام داد. پس بهتر است شانس واقبال را فراموش کنید .اینکه زندگی چگونه باید باشدرافراموش کنیدوآن راباهمین اتفاقات جاری وغیر قابل پیش بینی بپذیرید .در واقع ،شما می توانید از لحظاتی که عزت نفس شما دچار افت ونزول می گردد ، بهره جویی کنیدافسردگی وغم واندوه ونگرانی ، همگی درشماایجادخودخوری می کند.درزندگی شمااشتباهی بوجودمی آوردبنابراین می توانید آن رااصلاح کنیدوبرای زندگی خودبرنامه ریزی مجددی انجام دهید.لذادفعه بعدکه درچنین موقعیتی قرارگرفتندازخود بپرسید: ((چه درسی میتوان گرفت؟))اوضاع را بررسی کنیدتا ببینید که چرا احساس بدی دارید،آیابادیگران درست برخوردکرده اید؟آیا با خود صادق بوده اید ؟ آیا به طور نا خواسته در جهت تأمین اهداف دیگران گام برمی دارید؟ازطرفی روند زندگی کاملا منصفانه است،زیراغم واندوه باعث رشدوپیشرفت میگرددوپیشرفت،نه تنهاغم واندوه رابی ضررمیسازد،بلکه آن رامفید وسودمند می کند.

۷- تحت روان درمانی قرار گیرید.

گاهی اوقات ممکن است با مشکل بزرگ خاصی در زندگی خود مواجه شوید ، مانند طلاق ،بیکاری، یا بیماری خطرناک ، یا ممکن است دچار عادت مخربی مانند استعمال دخانیات ، مصرف مشروبات الکلی، استفاده نادرست از داروها یا پرخوری شوید.دراین مواردکمک دیگران می تواندکلیدمشکل شماباشد. معالجات انفرادی ویاگروهی اغلب درحل مشکلات اساسی زندگی کاملاثمر بخش است.

۸-بروسوسه عادات ناپسندخودغلبه کنید.

عادتهای ناپسند ،رفتارهای دیرینه ای هستند که شما را به سمت خود می کشند هنگامی که به سراغتان می آیند . رهایی از آنها دشوار است و به راحتی شما را به این نتیجه می رسانند که (( نمی توانید با این حالت کنار بیاید)) نکته این است که مجبور نیستید با آن کناربیایید وسوسه عادات ناپسند(بخصوص ازنوع مادی ویا مانند دخانیات ، الکل ، کافیئن وغیره ) معمولا؛ کمتر از دو دقیقه طول می کشد آنها شما را فریب می دهند که تصور کنید تا ابد دست از شما بر نمی دارند. بنابراین هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغتان آمد. سعی نکنید آن را نادیده بگیرید ، بلکه روی آن تمرکز کرده وبا اعتماد به نفس آن را تحمل کنید .

۹-سه هفته آن را امتحان کنید .

سازگاری با عادت ها ورفتارهای جدید مستلزم زمان است .معلوم شده است که هررفتار جدیدی اگر به مدت سه هفته دنبال شود .احتمال زیاد به صورت یک عادت دایمی در می آید .در ابتدا ، رفتار جدید ،غریب به نظر می آید ومستلزم تلاش آگاهانه است .اما بعداز سه هفته به صورت بخشی از وجودتان درمی آید. بخشی از خویشتن بینی شما .اگر واقعا مصمم هستید که تحولی ایجاد کنید خود را وادار کنید که با آن حداقل به مدت سه هفته زندگی کنید .

۱۰- باافراد مثبت اندیش معاشرت کنید.

بر آن شوید که بیشتر در کنار افراد مثبت اندیش باشید : افرادی که نسبت به زندگی وپیشامدهای آن اشتیاق زیادی دارند . این گونه افراد شمارا در پیشرفت وتعالی یاری می کنند ومتقابلا” این امکان را فراهم می آورند که شما نیز آنان را در رشد وپیشرفتشان حمایت کنید.این امر، بخش بزرگی از فلسفه زندگی ودوستی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.