پنجشنبه , ۷ مهر ۱۴۰۱

راز جوان ماندن‌

‌آیا تا به‌ حال‌ به‌ افرادی‌ توجه‌ کرده‌اید که‌ در دهه‌ هشتم‌ عمر خود‌ ‌هستند و جوان‌ به‌ نظر می‌‌رسند و در مقابل‌ افرادی‌ سن کمتری دارند، اما پیر به‌‌‌‌ ‌نظر می‌‌آیند؟‌
البته‌ این‌ طبیعی‌ است‌ که‌ جسم‌ ما پیر ‌شود، ولی‌ این‌ موضوع‌‌‌ ‌کاملاً با این که‌ شخص‌ پیر به نظر برسد، تفاوت‌ دارد. به‌ علاوه این‌ احساس‌ هر‌ ‌شخصی‌ است‌ که‌ خودش‌ را چقدر پیر ببیند.‌‌
هیچ‌ کس‌ پیر نمی ‌شود، مگر این که‌ خودش‌ انتخاب‌ کند که‌ پیر باشد.‌‌ ‌به‌ جای‌ این که‌ از مردم بپرسیم‌ چند سال‌ دارید؟ بهتر است‌ بپرسیم‌ چند سال‌‌‌ ‌زندگی‌ کرده‌‌اید؟‌
یک‌ راه‌ ساده‌ برای‌ این که‌ من‌ و شما پیر نشویم‌ این‌ است‌ که‌ از‌ ‌تمام‌ روزهای‌ عمرمان‌ استفاده‌ کنیم. ما به ‌عنوان‌ جانشین‌ خدا در زمین‌ وظیفه‌‌‌ ‌داریم‌ بهترین‌ باشیم‌ و بهترین‌ کارها را انجام دهیم. و برای این که تمام‌ عمرمان‌‌‌ ‌جوان‌ بمانیم باید هفت‌ کار انجام‌ دهیم.‌‌‌‌

۱) ‌همواره‌ در حال‌ آموختن‌‌‌‌ ‌باشیم‌‌
برای‌ چیزی‌ که‌ از قبل‌ می‌‌دانید وقت‌‌‌‌ ‌نگذارید؛ اما‌ ‌به‌ محض‌ این که‌ مطلب‌ جدیدی‌ را بیاموزید به‌ جوان‌ ‌‌‌ماندن‌ خود کمک‌ کرده‌اید. شروع‌ به‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ درباره‌ مطالب‌ باارزش‌‌‌ ‌کنید؛ می‌توانید با کلام‌ خدا شروع‌ کنید؛ وقتی‌ ما قرآن می‌‌خوانیم‌ کلام‌ خدا را‌‌ ‌در ذهن‌ و قلبمان‌ جای‌ می‌‌دهیم‌ و به‌ کارهایی‌ که‌ او می‌گوید انجام‌ دهیم‌ فکر‌ ‌می ‌کنیم. به‌ محض‌ این که‌ همه‌ چیز را از منظر او می‌‌بینیم، نگرانی‌ و هیجانات‌‌‌‌ ‌ما به‌ پایان‌ می‌‌رسد. در همان‌ زمان‌ انرژی‌ می‌گیریم‌ و حس‌ امید و انتظار در‌ ‌ما به‌ وجود می‌آید. هنگامی‌ که‌ پر از ترس،‌‌ اضطراب‌ ‌‌و ناامیدی‌ نباشیم، جسم‌ و روح‌ ما به‌ بهترین‌ شکل‌‌‌ ‌وظایف‌ خود را انجام‌ می‌دهند. برای‌ جلوگیری‌ از پیری، هر روز مقداری‌ از کلام‌‌‌ ‌خدا را بیاموزید.
کتاب‌ آسمانی‌ یک‌ نامه‌ عاشقانه‌ است‌ برای‌ پذیرش‌ بی‌قید‌ و‌‌ ‌شرط‌ خداوند در رابطه‌ با هر کسی‌ که‌ به‌ سوی‌ او برود. وقتی‌ حقیقت‌ عشق‌ او را‌ ‌درک‌ ‌کنیم‌ و آن‌ را با فکر و زندگی‌ روزانه‌ مان‌ یکی‌ کنیم، جوان ‌ماندن‌ ما‌ ‌تضمین‌ می‌‌شود. وقتی‌ احساس‌ اطمینان‌ و پشتگرمی‌ داریم، هر چیزی‌ در درونمان‌ به‌‌‌‌‌گونه‌ای دیگر جریان‌ پیدا می‌‌کند.‌‌‌
به‌ علاوه باید به‌ یادگیری‌ هر چیز جدید درباره‌ سلامتی‌ خود ادامه‌‌‌ ‌دهیم؛ ما مسئول‌ نگهداری‌ جسمی‌ هستیم‌ که‌ به‌ ما به‌ امانت‌ سپرده‌ شده؛ و اگر‌ ‌بخواهیم‌ سالم‌ بمانیم‌ باید نظم‌ و انضباط‌ را بیاموزیم. به‌ خاطر داشته‌ باشیم‌‌‌‌ ‌که‌ بدن‌ همچون‌ هدیه‌ای مقدس‌ است‌ که‌ ما در برابر آن‌ مسئولیم؛ کار ما فقط‌‌‌ ‌خوردن، خوابیدن‌ و انجام‌ تکالیف‌ نیست؛ بلکه‌ بایستی‌ از جسممان‌ در برابر صدمات‌‌‌ ‌محافظت‌ کنیم. اگر یادگیری‌ را متوقف‌ کنیم‌ در جاده‌ زندگی‌ به‌ سرعت‌ به‌ سوی‌ ‌پیری‌ پیش‌ می‌رویم.‌‌
به‌ دنبال‌ کارهایی‌ بروید که‌ بلد نیستید؛ مثل‌ چگونگی‌ کار با‌ ‌کامپیوتر و یادگیری‌ یک‌ زبان‌ خارجی؛ در این‌ راه‌ نیز پشتکار داشته‌ باشید و خود‌ ‌را ملزم‌ به‌ فراگیری‌ کنید. تداوم‌ در یادگیری،‌ ذهن‌ شما را جوان‌ و کارآمد نگه‌‌‌ ‌می‌ دارد .‌ ‌

2) ‌عشق‌‌‌ ‌بورزیم‌‌
خداوند دوست‌ ندارد که‌ بندگانش‌ با تلخی، اضطراب‌ و رنجش‌‌‌‌ ‌خاطر یا دشمنی‌ زندگی‌ کنند؛ این ‌گونه‌ احساسات‌ اثراتی‌ منفی‌ روی‌ بدن، ذهن‌ و‌ ‌تمام‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ ما می‌‌گذارند؛ و بایستی‌ آنها را از زندگی‌ حذف‌ کرد‌‌‌.‌‌ الگوهای‌ رفتاری‌‌ای مثل‌‌‌‌ حسادت،‌‌ ‌خودخواهی‌ و خشم‌ و کینه‌ باید ترک‌ شوند و‌‌ عشق ‌ورزیدن‌‌ ‌‌جایگزین‌ آنها گردد. خداوند می‌خواهد که‌ ما ظرفیت‌‌‌ ‌دوست ‌داشتن‌ افراد را داشته‌ باشیم‌ و در این‌ حالت‌ است‌ که‌ زندگی‌ ما به‌ خوبی‌‌‌ ‌شکل‌ می‌‌گیرد. پروردگار، هنر عشق‌ ورزیدن‌ و دوست‌ داشتن‌ را در وجود ما نهاده‌‌‌‌ ‌است. دوست ‌داشتن‌ باعث‌ می‌شود انرژی‌ خاصی‌ در زندگی‌ ما جریان‌ یابد و در این‌‌‌ ‌صورت‌ است‌ که‌ جوان‌ می‌‌مانیم؛ در غیر این‌ صورت‌ ناامیدی‌ وجودمان‌ را فرا می‌‌‌‌ ‌گیرد. اگر عشق‌ نورزیم‌ یا این‌ احساس‌ را در خود به‌ وجود نیاوریم، خیلی‌ زود به‌‌‌ ‌سمت‌ پیری‌ می‌رویم. برای‌ این که‌ جوان‌ بمانید، خدا و انسان‌ها را دوست‌ بدارید‌ ‌و اجازه‌ بدهید که‌ دیگران‌ هم‌ شما را دوست‌ داشته‌ باشند.‌‌

۳) ‌لبخند‌ ‌بزنیم‌‌
آیا می‌‌دانید که‌‌‌‌‌ خندیدن‌ ‌‌روی‌ تمام‌ وجود شما اثر می‌گذارد؟ وقتی‌ که‌‌‌ ‌می‌ خندیم، سیستم‌ ایمنی‌ بدنمان‌ تحریک‌ و به‌ گونه‌ای که‌ باید، فعال‌ می‌‌شود.‌‌‌ با این‌ کار به‌ جسم مان‌ اجازه‌ می‌دهیم‌ تا دفاع‌ بهتری‌ در برابر آسیب ها‌ ‌داشته‌ باشد.‌‌
شاید شما با خود فکر کنید، من‌ به‌ علت‌ شرایطی‌ که‌ دارم ‌ نمی‌‌ ‌‌‌توانم‌ بخندم.؛ بله‌ درست‌ است؛ واقعیت هایی‌ وجود دارند که‌ خندیدن‌ را برایمان‌‌‌ ‌دشوار می‌‌کنند؛ اما شادی‌ و لذتی‌ که‌ ما از آن‌ صحبت‌ می‌‌کنیم، چیزی‌ است‌‌‌‌ ‌درونی‌ که‌ به‌ اوضاع‌ و شرایط‌ ما بستگی‌ ندارد. لذت‌ واقعی‌ وقتی‌ به‌ وجود می‌‌‌ ‌آید که‌ راه‌ و مسیر زندگی‌ را درست‌ تشخیص‌ دهیم‌ و بدانیم‌ یک‌ قادر مطلق‌ در‌ ‌کنار ماست‌ و از درون‌ شاد باشیم. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ می‌توانیم‌ لبخند‌‌ ‌بزنیم.‌‌
بیشتر ما از نعمت‌ سلامتی‌ برخورداریم؛ مکانی‌ برای‌ زندگی‌ کردن‌‌‌ ‌داریم و کسانی‌ را داریم‌ که‌ دوستمان‌ دارند. اینها والدین، فرزندان، خواهران،‌‌ ‌برادران‌ یا همسر ما هستند. آیا شما ترجیح‌ می‌‌دهید به‌ چیزهایی‌ که‌ ندارید توجه‌‌‌‌ ‌کنید و نیز به‌ ناتوانی، درد، خطر، یا ترس؟ هر یک‌ از ما باید قلبی‌ شکرگزار داشته‌‌‌ ‌باشیم و نتیجه‌ این‌ سپاسگزاری،‌ خوشی‌ و شادابی‌ است.‌‌
هنگامی‌ که‌ می‌‌خندیم‌ مثل‌ بچه‌ها می‌شویم. به‌ یاد داشته‌ باشید‌ ‌که‌ <خندیدن> خاص بچه‌ها نیست؛ در درون هر زنی‌ هنوز یک‌ دختربچه‌ وجود دارد و‌ ‌درون‌ هر مردی‌ یک‌ پسربچه؛ وقتی‌ به‌ کودک‌ درونمان‌ اجازه‌ ابراز وجود بدهیم، می‌‌‌‌‌توانیم‌ احساسمان‌ را بیان‌ کنیم‌ و از زندگی‌ لذت‌ ببریم. در این‌ شرایط‌ عمری‌‌‌ ‌طولانی‌ تر خواهیم‌ داشت.‌‌
پس‌ زندگی‌ را کمتر جدی‌ بگیرید و به‌‌‌‌ مشکلات‌ ‌‌لبخند بزنید. اگر دوستی‌ ندارید که‌ شما را شاد کند، چنین‌ ‌کسی را برای خود پیدا کنید. به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ می‌توانید با او با شادی‌‌‌ ‌زندگی‌ کنید.‌‌

۴) ‌‌فعال‌‌‌ ‌باشیم‌‌
درختان‌ قوی‌ در کهنسالی‌ هم‌ میوه‌ می‌دهند. معنای‌ این‌ کلام‌ این‌‌‌ ‌است‌ که‌ باید در زندگی‌ همواره‌ مفید و فعال‌ باشیم‌ و به‌ سنمان‌ فکر نکنیم. سعی‌‌‌ ‌و تلاش‌ در زندگی‌ برای‌ امور دنیوی‌ کار اشتباهی‌ نیست؛ بازایستادن‌ از کار و‌ ‌تلاش‌ اشتباه‌ است. البته‌ نباید به‌ دنیا وابسته‌ شویم. اما در عین حال‌ همانطور‌ ‌که‌ مغز ما به‌ بدنمان‌ پیام‌ می‌فرستد و این‌ کار همواره‌ ادامه‌ دارد، خود ما هم‌ ‌بایستی‌ هرگز بازنشسته‌ نشویم‌ و پیوسته‌ فعال‌ باشیم؛ در واقع ما زمانی پیر می‌ ‌‌‌شویم‌ که‌ دست‌ از کار و فعالیت‌ بکشیم.‌‌‌
هنگامی‌ که‌ تجربه‌ یا پولی‌ به‌ دست‌ می‌آورید، از خود بپرسید که‌‌‌ ‌خداوند می‌‌خواهد ما با این‌ پول‌ یا تجربه‌ چه‌ کاری‌ انجام‌ دهیم. هزاران‌ راه‌‌‌‌ ‌برای‌ خدمت‌ به‌ خداوند وجود دارد. بنابراین‌ از خود خدا بخواهید که‌ طرح‌ و‌‌ ‌برنامه‌‌ای را به شما نشان بدهد. آیا دوست‌ دارید جوان‌ بمانید و خداوند برایتان‌‌‌ ‌خیر و برکت‌ قرار دهد؟ اگر چنین‌ است‌ سعی‌ کنید در زندگی‌ مفید واقع‌‌‌ ‌شوید.‌‌

۵) ‌‌گذشته‌ را فراموش‌‌‌ ‌کنیم‌‌
افراد زیادی‌ در <گذشته>‌ زندگی‌ می‌کنند و به‌ خود صدمه‌ می‌زنند.‌ ‌با سرزنش ‌کردن‌ خود به‌ جسمتان‌ آسیب‌ نرسانید. حسادت‌ را از خود دور کنید. با‌ ‌این‌ کار از تلخی‌ و مشکلات‌ زندگی‌ می‌کاهید، اما با رنجش‌ خاطر و دشمنی‌ ورزیدن‌‌‌ ‌خود را پیر می‌کنید. این‌ گونه‌ سختگیری‌های ذهنی،‌ روح‌ و روان، احساسات‌ و جسم‌‌‌ ‌شما را تحلیل‌ می‌برد. خداوند هرگز دوست‌ ندارد که‌ بندگانش‌ با این‌ مشکلات‌‌‌ ‌زندگی‌ کنند.‌‌
اگر یادگیری‌ را فراموش‌ کنیم‌ و به‌ گذشته‌ها هم‌ فکر کنیم، به‌ سرعت‌‌‌ ‌پیر می‌‌شویم‌ و به‌‌‌‌‌ ناراحتی های‌‌‌ ‌قلبی‌‌ ‌‌نیز مبتلا می‌گردیم. ما باید ذهنمان‌ را بر حال‌ و‌ ‌آینده‌ متمرکز کنیم؛ پس‌ بیاموزیم‌ که‌ دیگران‌ و خودمان‌ را ببخشیم‌ و‌ ‌گذشته‌ها را فراموش‌ کنیم.‌‌

۶) ‌‌از آرزوهای‌ زیاد‌ ‌بپرهیزیم‌‌
در روِیاها فرو نروید که‌ زود پیر می‌‌شوید. وقتی‌ برای‌ هدفی‌ تلاش‌‌‌ ‌می‌ کنید و فعال‌ و باانگیزه‌ هستید جوان‌ می‌مانید. هرگز به‌ کارهای‌ راحت‌ و‌ ‌کوچک‌ و نیز کارهایی‌ که‌ خداوند ما را از آن‌ برحذر می‌دارد نیندیشید. به‌ اهداف‌‌‌ ‌بزرگ‌ فکر کنید و به‌ این‌ بیندیشید که‌ خدا‌‌ ‌همواره‌ با کارهای‌ عجیب، بندگانش‌ را شگفت‌ زده‌ می‌کند. از او بپرسید که‌ برای‌‌‌ ‌من‌ چه‌ سرنوشتی‌ را در نظر گرفته‌ ای؟
به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ خدا را همیشه‌ و همه‌ جا در کنار خود دارید(‌‌و او از رگ گردن به شما نزدیکتر است). وقتی‌ به‌ این‌ باور برسید، انرژی‌ بیشتری‌‌‌ ‌می‌گیرید.

۷) ‌‌به‌ چیزی‌ دل‌ نبندیم، به جز‌ ‌خدا
در قلبتان‌ به‌ خدا توکل‌ کنید و در اعماق‌ وجودتان‌ به‌ او بیندیشید. ‌‌بدانید که‌ او شما را به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ می‌‌کند.‌‌‌
هرگز صحبت‌ کردن‌ با خدا و گوش ‌دادن‌ به‌ فرامین‌ او را ترک‌ نکنید. ‌‌به‌ او عقیده‌ داشته‌ باشید و بدانید که‌ می‌‌تواند هر کاری‌ را انجام‌ دهد.‌‌ ‌هنگامی‌ که‌ ما می‌آموزیم‌ در همه‌ کارها به‌ خداوند تکیه‌ کنیم‌ و در مشکلات‌ از‌ ‌او یاری‌ جوییم، این‌ خود باعث‌ می‌‌شود که‌ یک‌ حس‌ اطمینان‌ و لذت‌ در ما به‌‌‌‌ ‌وجود آید؛ و در این‌ حال‌ مشکلات، سختی‌ها و غم‌ و غصه‌ ما را پیر نمی‌کند.‌‌
آیا جسم‌ ما پیر می‌‌شود؟ بله، البته؛ اما بدانید که‌ فکر، روح‌ و‌‌ ‌قلبمان‌ هرگز پیر نمی‌شود؛ و دیگر این که‌ بهترین‌ انتخاب‌ خداوند است.‌‌
او در تمام‌ امور زندگی‌ با شماست، به‌ شما قدرت‌ انجام‌ همه‌ کارها را‌ ‌می‌دهد و قوای‌ تازه‌‌ای به‌ شما می بخشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.