جمعه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

آموزش تعبیر خواب با قرآن

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر انرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در شب اول دیده سوره اول قرآن فاتحه الکتابست و آیه اول بسم الله الرحمان الرحیم است این آیه اشاره است بر کسیکه در شب اول ماه واقعه که دیده باشد از معنی آن چنین استفاده می شود که مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنابر قول جمعی که آیه اول الحمدلله رب العالمین را می دانند از معنی آن چنین مستفاد می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده باوبرسد و شکرانه نعمت را بگوید.

اگر در شب دوم ماه خواب دیده شود سوره بقره است بنابر اختلاف مفسرین از معنی الم و بقولی آیه دوم نیز ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین از الم چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد و از ذالک الکتاب چنن میشود که حکمی نامکتوب باو برسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او باشد.

اگر در شب سوم ماه دیده شود سوره آل عمرانست و آیه سوم اینست که نزل علیک الکتاب تا آخر آیه چنان مستفاد می شود که سه چیز متغاقب سه آیه دلالت برسیدن این سه چیز دارد.

اگر در شب چهارم ماه دیده سوره نسا است آیه چهارم و اتو االنساء صدقالهن نخله تا اخرایه از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که زنی مجدد یا مال عظیم بخانه خراب بیننده برسد یا از خانه چیزی و هدیه مرغوب باو برسد.

اگر در شب پنجم ماه دیده شود سوره مائده است و آیه پنجم الیوم یئس الذین کفرو امن دینکم تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که از اهل کتاب مثل نصاری و یهود نفعی به بینده خواب برسد و یاشاید بنوعی دیگر خوشحالی برسد.

اگر در شب ششم ماه دیده شود سوره ششم سوره انعام است و آیه ششم الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض تا اخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزی ناخوش بصاحب خواب برسد که صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی یا اندک ازردگی مبتلا شده.

اگر در شب هفتم ماه دیده باشد سوره هفتم سوره اعرافست و آیه هفتم و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که کاری از کارهای خود را بجمعی فرماید و بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت ایشان باشد و بعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

اگر در شب هشتم ماه دیده باشد سوره هشتم سوره انفال است و آیه هشتملیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که میان خواب بیننده و شخصی دیگر کدورت و دعوایی بوده باشد بحاکم و قاضی و امثال اینطایفه عرض شود و حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

اگر در شب نهم ماه دیده شود سوره نهم است و سوره نهم توبه است و آیه نهم کیف و ان یظهر و اعلیکم لا یرقبوا علیکم علیکم تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاده می شود که دو نفر جهه قطع معامله نزد بیننده خواب برسد.

اگر در شب دهم ماه دیده شود سوره دهم سوره یونس است و آیه دهم دعوا هم فیها سبحانک اللهم و تحیهم تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که از بیننده خواب خیری و عمل صالحی در وجود آید که در دنیا و آخرت نفعی باو برسد.

اگر در شب یازدهم ماه دیده شود سوره یازدهم است و سوره یازدهم هود است و آیه یازدهم الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اخر کبیر از معنی آیه چنین مستفاد می شود کاری پیش خواب بیننده اید که در نظر خلق مشکل باشد و چون صبر کند موجب نیکنامی و راحت ایام عمر او باشد.

اگر در شب دوازدهم ماه دیده شود سوره یوسف است و آیه دوازدهم قال انی لیخز بنی ان تذهبوا به تا اخر آیه از معنی آیه چنین مفهومی می شود که عزیزی مثل فرزند و امثال ان از او دور افتد و عاقبت آن دور افتاده نجیر باشد و بیننده خواب را از آن کدورتی رسد و عاقبت او بسیار خوب می باشد

اگر در شب سیزدهم باشد سوره رعد است و آیه سیزدهم یسبح الرعد یجمده و الملائکه تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزیکه باعث ملال خاطر باشد بخواب بیننده برسد.

اگر در شب چهاردهم ماه دیده شود سوره ابراهیم است و آیه چهاردهم ولتسکتکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف و عبید از معنی آیه چنان مستفاد می شود که کسی دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد.

اگر در شب پانزدهم ماه دیده شود سوره حجر است آیه پانزدهم لقالوا انما سکر ابصار نابل نحن قوم مسحورون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخصی با خواب بیننده بیحساب گفتگوی باطل کند و بجائی نرسد و کار بیننده خواب خوب شود.

اگر در شب شانزدهم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه شانزدهم و علامات و با لتجم هم یهتدون و از معنی آیه چنین مستفاد که خواب بیننده را حالتب غیر حالت اول که داشت روی دهد و از جانب شخص خوبی و بزرگی بعظمت رسد در هر باب.

اگر در شب هفدهم ماه دیده شود سوره بنی اسرائیل است و آیه هفدهم و کم اهلکنا من القرون تا اخرایه از معنی آیه چنین مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود و عاقبت بخیر باشد خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند.

اگر در شب هجدهم ماه دیده شود سوره کهف است و آیه هجدهم و تحبهم ایقاظا وهم رقود تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف بیننده خواب دراید یا در ماه قبل خیری غلط به او رسیده و حالا آن خیر ظاهر می شود.

اگر در شب نوزدهم ماه دیده شود سوره نوزدهم سوره مریم است و آیه نوزدهم قال انا رسول ربک لاهلک غلامازکیا از معنی آیه چنین مستفاده می شود که رسولی از جانب بزرگی در نزد خواب بیننده اید و خبرهای دلپسند و خاطر خواه باو برسد.

اگر در شب بیستم ماه دیده شود سوره بیستم سوره طه است و آیه بیستم سوره طه است و آیه بیستم فالقیها فاناهی حته تسعی تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که حجت و برهان وی ثل عصای موسی(ع) و ید بیضا در تحت تصرف بیننده خواب دراید بدین طریق واقعه خود را قیاس نماید.

اگر در شب بیست و یکم ماه دیده شود سوره انبیا است و آیه بیست و یکم ام اتخذواالهه من الارض هم ینسرون از معنای آیه چنان مستفاد می شود که کسیکه با بیننده خواب در خشم بود خشم برطرف کند بدین نوع مطلب خود را قیاس کند.

اگر در شب بیست و دوم ماه بود سوره بیست و دوم کلما ارادواان یخرجوا منها تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد و هرچند سعی کند از آن خلاص نشود.

اگر در شب بیست و سوم ماه دیده شود سوره مومنین است و آیه بیست و سوم لقد ارسلنا نوحا الی قوه فقال یا قوم تا اخر از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر و و خوبی از جانب بزرگی که او باور نکند یا نصیحتی بکسی کند و ان کس باور نکند.

اگر در شب بیست و چهارم ماه دیده شود سوره بیست و جهارم است و سوره بیست و چهارم سوره نور است و آیه بیست و چهارمیوم تشهد علیهم تا اخر آیه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که بیننده خواب را با شخصی دعوایی و خصومتی پیش آید که خصمش بروی غالب آید یا بیننده خواب بدو حجت اردو غالب گردد.

اگر در شب بیست و پنجم ماه دیده می شود سوره فرقانست و آیه بیست و پنجم و یوم تشقق السماء بالنعمام و نزل الملائکه تتربلا از معنی آیه چنین مستفاد می شود که مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته ببیند.

اگر در شب بیست و ششم ماه دیده شود سوره بیست و ششم شعراست و آیه بیست و ششم قال ربکم و رب ابآئکم الاولین از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب و معقولی در مقام نصیحت و موعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده بجواب سوال نجسم خود غالب گردد و شاد شود.

اگر در شب بیست و هفتم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه بیست و هفتم قال منتظر اصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس خیری باین کس رساند و این کس درصد تفحص این خبر شود که راست شود.

اگر در شب بیست و هشتم ماه دیده شود سوره قصص است و آیه بیست و هشتم اینست قال ذلک بینی وبینک ایما لاجلین تا آخر آیه از معنی آیه چنان مفهوم است که مهمی پیش بیننده خواب آید که آن شخص مجیر باشد در اقدام آن و تدبیر او حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند و سعی نماید قبول ننهد.

اگر در شب بیست و نهم ماه دیده شود سوره عنکبوتست و آیه بیست و نهم اینست قال رب انصرنی علی القوم المفسدین از معنی آیه چنان مستفاده میشود که بیننده خواب مامور می شود باصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد و همه احوالات او شاید نیک باشد.

واگر در شب سی ام ماه دیده شود سوره روم است و آیه سی ام اینست فاقم وجهک للذین حنیفا فطره تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد شود که بیننده خواب را امری پیش آید که جماعتی خواهند که او را امر گردانند و او سخن ایشان را گوش ندهد و سخن گوش نکردن او صواب باشد.

۳۸ نظرها

 1. امشب خواب دیدم خواهرم که از من بزرگ تره و متآهل هست ، لباس عروس تنشه و خوشحال هم بود تقریبا و هیچ رقص و پایکوبی هم نداشتیم و جالب اینجا بود که با شوهر خودش میخواست ازدواج کنه ولی شوهرش کنارش نبود خودش تنها روی صندلی نشسته بود ولی میدونستیم همه که میخواد با همین شوهر ی که الان داره ازدواج کنه ، تعبیرش چی ممیشه، از طرفی من امشب یه دعا زیر سرم گذاشتم و خوابیدم که امام زمان خواب ببینم و درمورد زندگی خواهرم بهم بگه که اینطور خوابی دیدم

 2. سلام همیشه خواب میبینم خوابهای عجیب گاهی خیلی خوب گاهی خیلی وحشتناک
  هنه خوابهامو اینجا تعبیر میکنم و همشون برام اتفاق می افتند.
  یک روز برای خواهرم خواب دیدم که سه تا فرش خریده و بسیار زیبا هستند تو همون هفته خواهرم خانه خرید بسیار زیبا
  یکبار خواب دیدم یک مرد خوش قد و بالا که قیافه اش رو ندیدم چادری که مادرم از کربلا برایم آورده را انداخته روی پایش و روی میز بلند گوشه خانه نشسته در تاریکی تا مرا دید بلند شد و من از هیبتش ترسیدم و جیغ زدم و سرم داد کشید نترس من آمدم بهت بگم … که یادم نیست چی گفت
  یکبار نواب دیدم در شهرمان رفته ام بیرون و یکهو همه جا سیاه شد تاریک شد از آسمان انسان ها و حیوانات عجیب و غریب می آمدند فرار کردم و خودم را به درو دیوار زدم چون میدانستم که دارم خواب میبینم اما بیدار نمیشدم یکهو گفتم بزار خدا رو صدا بزنم و همینکه سوره حمد را شروع کردم بخوان چشمانم باز شد و دیدم روی تخت خوابم…
  چند وقت پیش خواب دیدم برادرم ماشین بسیار بزرگی خریده و من سوار شده ام و با چه سرعتی میرانم فردا خبر آمد که به مصاحبه کاری دعوت شده ام. روزی که رفتم مصاحبه شبش خواب دیدم خانه خریده ام و دوستانم را برای مراسم دعوت میکنم و خودم سوار تابی هستم که گرد میچرخد و پشتم پر از گل و درخته و من که میچرخم درختان و گلها نوازشم میکنند… نمیدانم حکمت خوابهایم را ولی بسیار خواب میبینم.

 3. سلام . من و یه اقایی داریم ازدواج می کنیم. دیشب خواب دیدم مراسم عقدمون هست و برخلاف دنیای بیداری هیچ ترسی نداشتم و خوشحال بودم ولی لحظه ی خطبه ی عقد ایشون پشیمون شدن و غیبشون زد . حلقه ها هم موند دست من و جفت حلقه ها رو گذاشتم دست خودم . میشه تعبیرش رو بگید خیلی دلم اشوبه

 4. سلام خاب دیدم دارم مامانمو میکشم چی میشه ؟

  • سلام
   معنی خواب هاباآنچه دربیداری میبینم تفاوت دارد،مادردرخواب نمادهست ازخوددرونت ،خیلی ازخوابت رونمیدونم اماداری باخودت میجنگی شایدطغیان علیه چیزهایی دردرونت …

 5. کسی که در شب سی و یکم کاه خواب ببیند چه تعبیری دارد

 6. اگر در شب بیست و هفتم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه بیست و هفتم قال منتظر اصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس خیری باین کس رساند و این کس درصد تفحص این خبر شود که راست شود…
  (این کس )اینجا منظورش کیه؟خواب بیننده ست؟؟؟

 7. خواب دیدم فرشته شدم وبال دارم ،گاهی مثل سنجاقک چهارتا وشفاف و گاهی مثل پرندگان و بزرگ ،وظیفم اموزش پرواز به دیگران بود ،تا رسوندنشون به سرزمین گلهای سفید که ازداخلشون نور میومد ،گلها شبیه رز بودند ولی بسیاز بزرگ بودند سفید ونورانی واصلا نمیشد داخلشون نگاه کرد ،از زیر درختها لابلای درختها و خونها پرواز میکردم اما تمام مسیر خواهر اخریم مثل کوله پشتی بهم وصل بود،یه جایی که از یه دیوار خیلی بلند میخواستم برم بالاتر ،به خودم میگفتم اگه اویزونم نبودم و اینقدر احساس سنگینی نداشتم ،سبک میشدم وهی میخواستم بکنمش توی ذهنم ،راستی توی خواب لباس تنم نبود ،ولباسهام مثل حریر های سوراخ سوراخ همه جام پیدا بود

 8. من در خواب دیدم که سر یه سفره نشستیم و مادرم و پسر خاله ام هستن بعد من یکم میام این ورتر بشینم بعد هر چه میرم پسرخاله ام هم میاد پیش من میشه منم نمی ذارم هی با اشاره به خواهر کوچکم میگم بیاد بشینه بینمون ولی نمیاد در آخرش هم پسر خاله ام سر سفره با یه دستش بغلم میکنه

  • سلام.میل ج**ی شمازیاده.کنترلش کنید.احتمالادلتون میخواد.ش*وتتون روباکسی تخلیه کنید.شرم داریدبیان کنید.متدرهم نشونه خیروبرکت زندگیه .که اگه ش*وترانی کنیدازدستتون میره

 9. سلام شب عید فطر خواب دیدم تو قبرم هستم و همسرم و پسرم و دخترم با یه نفر ناشناس اونجاییم قبرم خیلی بزرگ بود مثل یه غار یا تونل بن بست که خیلی روشن بود با نور سفید یه دری اونجا بود در باز شد یه نفر اومد گفت باید بریم گفتم وسیله هست گفت یه شتر هست گفتم برا کیه گفت برای اون آقا گفتم خودش نمیخواد گفت لازم نداره شما بردار اومدم با خانوادم خداحافظی کنم پسرمو بغل کردم گریم گرفت و همه شروع به گریه کردن کردیم و یه دفعه از خواب بیدار شدم

  • تعبیر این خواب اینه که اون غار دنیا. یا زندگی دنیوی شماست ولی شتر در خواب خوب نیست ومعمولا اگر وسایل زندگی بار شتر شود یعنی از دست دادن آنها ولی خواب شما قطع شده یعنی فرصت مجدد برای رفتن به سوی نوری که در مسیر زندگی خودت وخونوادت هست پس این خواب به شما هشدار داده که خودت وخانواده را به سوی نور ببر وگرنه فرصتت کم خواهد بود وبهترین فرصت برای خودت رفتن درمسیر درست والهی است

 10. سلام
  یکی از آشنایان ما که دختری جوان بود به تازگی فوت شده و مرگ مشکوکی داشته
  خواب دیدم داشت ازدواج میکرد اما اون رو نمی‌دیدم ولی قرار بود من آرایشی کنم
  بعد نیومد و تلفن زدم بهش کمی ناراحت بود و با صدای یه کم غمگین گفت :کنسله
  گفتم چرا ؟ گفت آخه به خاطر بابام (پدر ایشان زنده هست و در خواب حس میکردم ایشان داغدار مرگ پدرشان هستند )
  آخرش قبول کرد که واسه ازدواجش آرایشی کنم ولی قرار شد بیاد خونه ی ما واسه ی این کار و من هم برم اونجا
  سر راه رفتم از قصابی گوشت خریدم و با دو تا آدم برخورد کردم که ظاهرشون خوب بود ولی بعد پشت سرم بد گویی میکردند و من حرف هاشون رو می‌شنیدم و آخر هم گفتند وجود من واسشون برکت و پول داشته
  بعد هم از خواب بیدار شدم قبل اذان صبح و روز هفدهم ماه رمضان بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.