سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آموزش تعبیر خواب با قرآن

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر انرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در شب اول دیده سوره اول قرآن فاتحه الکتابست و آیه اول بسم الله الرحمان الرحیم است این آیه اشاره است بر کسیکه در شب اول ماه واقعه که دیده باشد از معنی آن چنین استفاده می شود که مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنابر قول جمعی که آیه اول الحمدلله رب العالمین را می دانند از معنی آن چنین مستفاد می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده باوبرسد و شکرانه نعمت را بگوید.

اگر در شب دوم ماه خواب دیده شود سوره بقره است بنابر اختلاف مفسرین از معنی الم و بقولی آیه دوم نیز ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین از الم چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد و از ذالک الکتاب چنن میشود که حکمی نامکتوب باو برسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او باشد.

اگر در شب سوم ماه دیده شود سوره آل عمرانست و آیه سوم اینست که نزل علیک الکتاب تا آخر آیه چنان مستفاد می شود که سه چیز متغاقب سه آیه دلالت برسیدن این سه چیز دارد.

اگر در شب چهارم ماه دیده سوره نسا است آیه چهارم و اتو االنساء صدقالهن نخله تا اخرایه از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که زنی مجدد یا مال عظیم بخانه خراب بیننده برسد یا از خانه چیزی و هدیه مرغوب باو برسد.

اگر در شب پنجم ماه دیده شود سوره مائده است و آیه پنجم الیوم یئس الذین کفرو امن دینکم تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که از اهل کتاب مثل نصاری و یهود نفعی به بینده خواب برسد و یاشاید بنوعی دیگر خوشحالی برسد.

اگر در شب ششم ماه دیده شود سوره ششم سوره انعام است و آیه ششم الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض تا اخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزی ناخوش بصاحب خواب برسد که صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی یا اندک ازردگی مبتلا شده.

اگر در شب هفتم ماه دیده باشد سوره هفتم سوره اعرافست و آیه هفتم و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که کاری از کارهای خود را بجمعی فرماید و بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت ایشان باشد و بعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

اگر در شب هشتم ماه دیده باشد سوره هشتم سوره انفال است و آیه هشتملیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که میان خواب بیننده و شخصی دیگر کدورت و دعوایی بوده باشد بحاکم و قاضی و امثال اینطایفه عرض شود و حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

اگر در شب نهم ماه دیده شود سوره نهم است و سوره نهم توبه است و آیه نهم کیف و ان یظهر و اعلیکم لا یرقبوا علیکم علیکم تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاده می شود که دو نفر جهه قطع معامله نزد بیننده خواب برسد.

اگر در شب دهم ماه دیده شود سوره دهم سوره یونس است و آیه دهم دعوا هم فیها سبحانک اللهم و تحیهم تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که از بیننده خواب خیری و عمل صالحی در وجود آید که در دنیا و آخرت نفعی باو برسد.

اگر در شب یازدهم ماه دیده شود سوره یازدهم است و سوره یازدهم هود است و آیه یازدهم الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اخر کبیر از معنی آیه چنین مستفاد می شود کاری پیش خواب بیننده اید که در نظر خلق مشکل باشد و چون صبر کند موجب نیکنامی و راحت ایام عمر او باشد.

اگر در شب دوازدهم ماه دیده شود سوره یوسف است و آیه دوازدهم قال انی لیخز بنی ان تذهبوا به تا اخر آیه از معنی آیه چنین مفهومی می شود که عزیزی مثل فرزند و امثال ان از او دور افتد و عاقبت آن دور افتاده نجیر باشد و بیننده خواب را از آن کدورتی رسد و عاقبت او بسیار خوب می باشد

اگر در شب سیزدهم باشد سوره رعد است و آیه سیزدهم یسبح الرعد یجمده و الملائکه تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزیکه باعث ملال خاطر باشد بخواب بیننده برسد.

اگر در شب چهاردهم ماه دیده شود سوره ابراهیم است و آیه چهاردهم ولتسکتکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف و عبید از معنی آیه چنان مستفاد می شود که کسی دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد.

اگر در شب پانزدهم ماه دیده شود سوره حجر است آیه پانزدهم لقالوا انما سکر ابصار نابل نحن قوم مسحورون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخصی با خواب بیننده بیحساب گفتگوی باطل کند و بجائی نرسد و کار بیننده خواب خوب شود.

اگر در شب شانزدهم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه شانزدهم و علامات و با لتجم هم یهتدون و از معنی آیه چنین مستفاد که خواب بیننده را حالتب غیر حالت اول که داشت روی دهد و از جانب شخص خوبی و بزرگی بعظمت رسد در هر باب.

اگر در شب هفدهم ماه دیده شود سوره بنی اسرائیل است و آیه هفدهم و کم اهلکنا من القرون تا اخرایه از معنی آیه چنین مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود و عاقبت بخیر باشد خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند.

اگر در شب هجدهم ماه دیده شود سوره کهف است و آیه هجدهم و تحبهم ایقاظا وهم رقود تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف بیننده خواب دراید یا در ماه قبل خیری غلط به او رسیده و حالا آن خیر ظاهر می شود.

اگر در شب نوزدهم ماه دیده شود سوره نوزدهم سوره مریم است و آیه نوزدهم قال انا رسول ربک لاهلک غلامازکیا از معنی آیه چنین مستفاده می شود که رسولی از جانب بزرگی در نزد خواب بیننده اید و خبرهای دلپسند و خاطر خواه باو برسد.

اگر در شب بیستم ماه دیده شود سوره بیستم سوره طه است و آیه بیستم سوره طه است و آیه بیستم فالقیها فاناهی حته تسعی تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که حجت و برهان وی ثل عصای موسی(ع) و ید بیضا در تحت تصرف بیننده خواب دراید بدین طریق واقعه خود را قیاس نماید.

اگر در شب بیست و یکم ماه دیده شود سوره انبیا است و آیه بیست و یکم ام اتخذواالهه من الارض هم ینسرون از معنای آیه چنان مستفاد می شود که کسیکه با بیننده خواب در خشم بود خشم برطرف کند بدین نوع مطلب خود را قیاس کند.

اگر در شب بیست و دوم ماه بود سوره بیست و دوم کلما ارادواان یخرجوا منها تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد و هرچند سعی کند از آن خلاص نشود.

اگر در شب بیست و سوم ماه دیده شود سوره مومنین است و آیه بیست و سوم لقد ارسلنا نوحا الی قوه فقال یا قوم تا اخر از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر و و خوبی از جانب بزرگی که او باور نکند یا نصیحتی بکسی کند و ان کس باور نکند.

اگر در شب بیست و چهارم ماه دیده شود سوره بیست و جهارم است و سوره بیست و چهارم سوره نور است و آیه بیست و چهارمیوم تشهد علیهم تا اخر آیه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که بیننده خواب را با شخصی دعوایی و خصومتی پیش آید که خصمش بروی غالب آید یا بیننده خواب بدو حجت اردو غالب گردد.

اگر در شب بیست و پنجم ماه دیده می شود سوره فرقانست و آیه بیست و پنجم و یوم تشقق السماء بالنعمام و نزل الملائکه تتربلا از معنی آیه چنین مستفاد می شود که مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته ببیند.

اگر در شب بیست و ششم ماه دیده شود سوره بیست و ششم شعراست و آیه بیست و ششم قال ربکم و رب ابآئکم الاولین از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب و معقولی در مقام نصیحت و موعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده بجواب سوال نجسم خود غالب گردد و شاد شود.

اگر در شب بیست و هفتم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه بیست و هفتم قال منتظر اصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس خیری باین کس رساند و این کس درصد تفحص این خبر شود که راست شود.

اگر در شب بیست و هشتم ماه دیده شود سوره قصص است و آیه بیست و هشتم اینست قال ذلک بینی وبینک ایما لاجلین تا آخر آیه از معنی آیه چنان مفهوم است که مهمی پیش بیننده خواب آید که آن شخص مجیر باشد در اقدام آن و تدبیر او حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند و سعی نماید قبول ننهد.

اگر در شب بیست و نهم ماه دیده شود سوره عنکبوتست و آیه بیست و نهم اینست قال رب انصرنی علی القوم المفسدین از معنی آیه چنان مستفاده میشود که بیننده خواب مامور می شود باصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد و همه احوالات او شاید نیک باشد.

واگر در شب سی ام ماه دیده شود سوره روم است و آیه سی ام اینست فاقم وجهک للذین حنیفا فطره تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد شود که بیننده خواب را امری پیش آید که جماعتی خواهند که او را امر گردانند و او سخن ایشان را گوش ندهد و سخن گوش نکردن او صواب باشد.

۵۰ نظرها

 1. یک پیشگو (دعانویس دانا ) در خواب بهم گفت 10 روز دیگه امام مهدی (عج) به دیدنت میاد وقتی امام رو دیدی به امام از گرسنگی مردم بگو و صحبت کن

  روز 5 شهریور 18 ماه قمری محرم
  نزدیکای ساعت 10 یا ساعت 11 روز
  این خواب رو دیدم…

  میتونین خوابم رو تعبیر تفسیر کنین؟

  اولا
  بگین این خوابم صحت داره یا نه؟؟

  درست بودن مدت زمانی که گفته 10 روز دیگه امام به دیدنت میاد..؟؟؟

  و اینکه اگه 10 روز دیگه بگیم این اتفاق نیفته
  آینده ممکنه واقعا امام رو زیارت کنم؟؟؟

 2. سلام من خواب دیدم دوستم به من خاویار تعارف میکند ولی مم میگویممم دوست ندارم نمیخورم

 3. من از عشقم چند سال جدا شدم دیشب خواب دیدم اومده خونمون و من واقعا حسش میکردم و اینقدر خوابم نزدیک بود که اتو بیداری به خوابم که فکر میکنم انگار دیدمش از بس خوابم نزدیک بود…خواب دیدم اومده بود تو اتاقم بعد یهو نگاه کردم دیدم وسط دیوار اتاقم پوکیده و یه در وسط اتاقم خورده که دره بسته بود…بعد گفتم مهم نیست الان اتاقم اینجوریه از بس که ذوق داشتم عشقم خونمون بود بشدت جنتلمن مهربون باادب باشخصیت با همه رفتار میکرد تو خواب

 4. سلام من خواب دیدم روی یه کوهی هستم که گوشه ای از یک سنگ ازش مشخصه با یه فلزی کوه و کندم و دوتا سنگ کوچیک از کوه پیداکردم یکیش قرمز بود یکیش سفید که هر دو عقیق بود و از سنگ عقیق قرمز تو دستم جوهر قرمز داده بود ،مادرم بهم گفت اون سنگ قرمز گران بها و کمیاب و شفا بخشه باید پنهان کنی تا کسی ازت نگیره ،خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم

 5. سلام خواب دیدم یه مرغ در حیاط خانمان تخم گذاشته و از تخمش دو مار بچه و اهلی بیرون می اید تعبیرش چیست؟

 6. باید طبق ماه های عربی بشماریم یا ماه شمسی؟ مثلا خواب من بیست و هفت رمضان بود با بیست اردیبهشت؟؟؟؟

 7. سلام من شب بیست و هفت رمضان خواب دیدم که سیاهی چشمم یعنی عنبیه چشمم کامل قرمز شده و مردمک چشمم تقریبا حل شده یه قیمت جزیی ازشون باقی مونده اما سفیدی چشمم سالم بود هر چی به شوهرم میگم بهم توجه نکرد که ببرم دکتر خیلی دنبال دکتر گشتم هیچکس کمکی بهم نکرد و من فکر میکردم ممکنه کور بشم 😞 تورو خدا راهنمایی کنید تعبیر خواب من چیه؟؟؟ حال خوشی ندارم 😔 همش فکرم بهش مشغوله…🙏🏻

  • سلام . معنی خواب شماه میگه تو خانواده یا محل کارتون بیشتر توجه به خانواده هست ک مشکلی یا تفاقی خواهد افتاد که شما را نگران میکند و این شما هستید که بدنبال ماجرا خواهید رفت بیشتر شبیه شک و تردید به کسی هست که شما با ان زندگی میکنید پس دل از شک و تردید باز دارید و صبر پیشه کنید که خداوند الرحمن الرحیم است . و بدون قضاوت و باصبر و حوصله به جواب خواهی رسید. موفق باشید.

 8. لطفا منبع اين نقل قول از ائمه را بفرماييد

 9. سلام
  یکی از همسایه‌ها خواب پدرم را میبیند که ۶ماه پیش فوت کرده که پدرم من تا پشت درب خانه می‌اید ولی وارد نمیشود در حالی که من و مادرم بهترین رابطه رو با پدرم داشتیم و خیلی با هم خوب بودیم و در ضمن هیچ وقت به خواب ما نمی‌اید ممنون میشم راهنمایی کنید

  • پدرتان جایش خوب است

  • سلام.دردوحالت پدرتان درخواب شما نمی اید
   ۱ اینکه شما خیلی بیتابی برای ایشان میکنید.وارامش ایشان رابهم زده اید.
   ۲ اینکه شمابرای ایشان خیرات نمیدهید.فقط به پنجشنبه ها بسنده نکنید.اولاد صدقه جاریه محسوب میشود.پس بهتر بدانید چکاربایدبکنید

 10. سلام
  من دبیرستانی هستم و بخاطر کرونا و تعطیلی مدارس مثل قبل درس نمیخونم و ناراحت کنکور هستم،خواب های زیاد و عجیبی میبینم ولی قسمتی از خوابم یادمه ک مردی دیندار نمیدونم روحانی بود ی ن ولی جلوی پدر و برادرم دست مرا گرفت تا بگوید ک کنکور دانشگاه قبول میشم ی ن ک گفت قبول نمیشم و این ذهن منو مشغول کرده

  • انقد با فکر میخوابی برای همینه… ولی از یه دختر که ۲۰ ساله داره درس میخونه الانم منتظر جواب استخدامیه یه نصیحت بشنو… مهم نیست مجازیه مهم نیست کتاب جلو دستته و امتحاناتو الکی میدی … مهم اینه آینده ات به اون بستگی داره اگه آینده شاد و موفق میخوای قید همه چی رو بزن و تو زندگیت درست کنکورت الویت یک تا ده برات باشه و گردش و خواب و خوش گذرونیو گوشی و دوستات و…. الویت یازده به بعد… تو رو خدا برای آیندتون تلاش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.