سه شنبه , ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آیاتى چند درباره فرشتگان

۱- نیکوکار کسى است که به خداى عالم و روز قیامت و فرشتگان آسمانى و کتاب آسمانى و پیغمبران ایمان آورد(۴۰۰)
۲- هـمـه مـومـنـان ، بـه خـدا و فـرشـتـگـانـش و کـتـابـهـاى آسـمـانـى و رسـولان او ایـمـان دارند(۴۰۱)
۳- کـسـى کـه دشـمـن خـداونـد و فـرشـتـگـان و پـیـامـبـران او و جبرئیل و میکائیل باشد، خدا نیز دشمن کافران است (۴۰۲)
۴- فـرشتگان و صاحبان دانش شهادت و یگانگى و توحید خدا مى دهند(۴۰۳) . ۵- کسى کـه به خدا و فرشتگان او و کتاب هاى آسمانى و پیامبرانش و روز واپسین کافر شود در گم راهى افتاده است (۴۰۴)
۶- دربـاره حـقـانـیـت آن چـه بـر پیامبر اسلام ناز گشته ، نخست خداوند و سپس فرشتگان شهادت مى دهند(۴۰۵) .
۷- فـرشـتـگـان از تـرس پـروردگـار بـه طـور دایـم بـه تـسـبـیـح ذات اقـدس او استغال دارند(۴۰۶) .
۸- و چون پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین خلیفه اى مى آفرینم ، گفتند: آیا کـسـى را مـى آفـریـنـى کـه در آن جـا فـسـاد کـنـد و خـون هـا بـریـزد، و حـال آن کـه مـا هـب ستایش ، وتسبیح مى گوییم و تو را تقدیس مى کنیم ؟ گفت : من آن دانم کـه شـمـا نـمـى دانید. و نام ها را به تمامى به آدم بیاموخت . سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد(۴۰۷) .
۹- و بر فرشتگان گفتیم : آدم را سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس (۴۰۸) . ۱۰- فرشتگان به خداى خود همانند سایر جننبدگان که در آسمان ها و زمینند، سجده مى کنند و تکبر نمى ورزند(۴۰۹) .
۱۱- خدا از ماین فرشتگان و مردمان رسولانى بر مى گزیند(۴۱۰) .
۱۲- خـداونـد فـرشـتـگـان را فـرسـتـادگـانـى قـرار داد کـه داراى بـال هـاى دو گـانـه و سـه گـانـه و چـهار گانه اند. و او هر چه بخواهد در آفرینش مى افزاید(۴۱۱) .
۱۳- خداوند فرشتگان را همراه روح – به فرمان خویش – بر هر بنده اى که بخواهد فرو مى فرستند(۴۱۲) .
۱۴- فـرشـتگان چون ارواح مومنان پاک را مى گیرند، نخست بر آنهاسلام و تحیت عرضه دارند(۴۱۳) .
۱۵- اگـر بـیـنـى آن زمـان را کـه فـرشـتـگـان جـان کافران مى ستانند، و به صورت و پشتشان مى زنند و مى گویند: عذاب سوزان را بچشید(۴۱۴) .
۱۶- آنـانـى کـه اعـتـراف بـه تـوحـیـد خـدا کـرده انـد و بـر ایـن ایـمـان استوار مانده اند، فـرشـتـگـان بـه هـنـگـام مرگ نازل مى شوند که اندوه بر خود راه ندهید، و برشم بهشت موعود بشارت باد(۴۱۵) .
۱۷- فرشتگانى وقتى که ارواح ستمگران را مى گیرند، نخسین سوالشان است که در چه حالى زندگى مى کردید؟(۴۱۶)
۱۸- اگـر بـبـینى در آن حال که ظالمان را سکرات مرگ فرا مى گیرد، فرشتگان دست ها به سوى آنها مى گشایند که : روان خود را از کالبد خارج سازید(۴۱۷) .
۱۹- زکـریـا هـنـگـامى که در محراب عبادتش مشغول نماز بود، فرشتگان ندایش دادند: خدا تو را یحیى بشارت مى دهد(۴۱۸) .
۲۰- و فرشتگان گفتند: اى مریم ! خدا تو را بر گزید و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برترى داد(۴۱۹) .
۲۱- فـرشـتـگـان گـفـتند: اى مریم !خدا تو را به کلمه خود بشارت مى دهد؛ نام او مسیح ، عیسى پسر مریم است (۴۲۰) .
۲۲- بـر آنـان کـه کـافـر بـودنـد و در کـافـرى مـردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد(۴۲۱) .
۲۳- مـا فـرشـتـگـان را جـز بـه حـق نـازل نـمـى کـنـیـم و در آن هـنـگـام دیـگـر مـهـلتـشـان ندهند(۴۲۲) .
۲۴- فـرشـتـگـان و روح در شـب قـدر بـه دسوتر پروردگار درباره هر امرى از مقدرات فرود مى آیند، سلام گویند و این عمل تا طلوع سبح صادق ادامه یابد(۴۲۳) .
۲۵- خـداونـد و فـرشـتگانش بر شما درود مى فرستند، تا شما را از تاریکى و انحراف به سوى نور علم و ایمان در آورند(۴۲۴) .
۲۶- فـرشـتـگـان هـمـراه خـداونـد بـه پـیـامـبـر (صـلى الله عـلیـه وآله ) درود مـى فرستند(۴۲۵) .
۲۷- و بـه یـاد آر آن گاه که پروردگارت به فرشتگان وحى کرد: من با شمایم . شما مـومـنـان را بـه پـایـدارى واداریـد. مـن در دل هـاى کافران بیم خواهى افکند. و بر گردن هایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید(۴۲۶) .
۲۸- چه بسیار فرشتگان در آسمانند که شفاعتشان هیچ سود ندهد، مگر از آن پس که خداى براى هر که خواهد رخصت دهد و خشنود باشد(۴۲۷) .
۲۹- بگو: فرشته مرگ که موکل بر شما است ، شما را مى میراند(۴۲۸) .
۳۰- خـداونـد و جـبـرئیـل و نـیـکان مومنان و فرشتگان دیگر یاوران او (پیامبر (صلى الله علیه وآله ) هستند(۴۲۹) .
۳۱- در روز قیامت فرشتگان همراه روح صف خواهند کشید(۴۳۰) .
۳۲- فـرشـتـگـان هـمـراه روح در روزى کـه طـولش پـنـجـاه هـزار سال باشد، به سوى خداوند بالا روند(۴۳۱) .
۳۳- آیـا ایـنـان مـنـظـر آن هـسـتـند که خدا با فرشتگان در زیر سایبانى از ابر نزدشان بیاید و کار یک سر شود؟(۴۳۲)
۳۴- در آن روز خـواهـى دیـد کـه فـرشـتـگـان اطراف عرش الهى را احاطه کرده و تسبیح و تحمید بر زبان دارند(۴۳۳) .
۳۵- فرشتگان در آن روز در اطراف آسمان ها خواهند بود و عرش حق را هشت نفر از آنها بر فرازشان حمل خواهند کرد(۴۳۴) .
۳۶- آن وحـشـت بزرگ غمگینشان نکند و فرشتگان به دیدارشان آیند؟ این همان روزى است که به شما وعده داد بودند(۴۳۵) .
۳۷- فـرشـتـگـان در آن روز از هـر درى بـهـشـتـیـان در آیـنـد و سـلام و تـحـیت و شاد باش گویند(۴۳۶) .
۳۸- نـوزده فـرشـتـه بـر آتش دوزخ موکلند و جز فرشتگان احدى را بر اداره امور دوزخ قرار ندادیم (۴۳۷) .
۳۹- فـرشـتـگـانى درشت گفتار و سخت گیر بر آتش جهنم موکلند و فرمان حق را درباره شکنجه دوزخیان به هیچ گونه مخالفت نکنند و بى درنگ اجرا کنند(۴۳۸) .
۴۰- مـشـرکـان فـرشـتـگـانـى که مخلوق و بندگان خداونداند زن پنداشتند. آیا به هنگام خاقتشان آن جا حاضر بودند؟(۴۳۹)
۴۱- فـرشـتـگـان بـه هـنـگـام مـصـایـب و سختى ها به اذن خداوند به مدد و کمک انسان مى آیند(۴۴۰) .
۴۲- چـگـونه اند (مرتدان ) آن گاه که فرشتگان آنها را مى میرانند و به صورت و پشت هایشان مى زنند؟(۴۴۱)
۴۳- آنان (فرشتگان ) بندگان گرامى خدایند، در سخن بر او پیشى نمى گیرند و به فرمان او کار مى کنند(۴۴۲) .
۴۴- و مـا روح را نـزدش (مـریـم ) فـرسـتـادیـم و چـون انـسـانـى تـمـام بـر او نـمـودار شد(۴۴۳) .
۴۵- فرشتگان پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس حقند(۴۴۴) .
۴۶- گروهى از فرشتگان حافظ انسان از خطرات و حوادثند(۴۴۵) .
۴۷- گروهى از آنها مامور عذاب و مجازات اقوام سرکش و طغیان گراند(۴۴۶)
۴۸- گروهى از آنها مراقبان اعمال و رفتار و گفتار بشرند(۴۴۷) .
۴۹- آنان مقامت مختلف و مراتب متفاوت دارند، بعضى همیشه در رکوع اند و بعضى همیشه در سجودند(۴۴۸) .
۵۰- خـداونـد جـبرئیل را به پنج وصف توسیف فرموده است : رسولى بزرگوار، نیرومند در نزد خداوند، صاحب مکانت ، مورد اطاعت فرشتگان و امین (۴۴۹) .
۵۱- قـرآن تـوسـط روح الامـیـن (جـبـرئیـل ) از جـانـب خـدا بـر قـلب رسول خدا لقا مى شود(۴۵۰) .
۵۲- عده اى از فرشتگان ، ملائکه رحمت حق تعالى هستند(۴۵۱)
۵۳- عده اى از آنها تحت فرمان جبرئیل ، امین وحى ، فرشتگان پیام آور هستند(۴۵۲) .
۵۴- گروهى که بر تمام اعمال انسان و حتى کلام او گواهند(۴۵۳) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.