سه شنبه , ۴ آبان ۱۴۰۰

کمکهای اولیه در اماکن آبی

ارزیابی مقدماتی:

این ارزیابی شامل ارزیابی از وضعیت کلی اما دقیق محیط و شرایط مصدوم می باشد. در این ارزیابی منجی/امدادگر بترتیب این موارد را ارزیابی کرده و مورد نظر قرار میدهد:

1. چه حادثهاي رخ داده و این حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟
2. چند نفر در این حادثه آسیب دیده اند و اولویت رسیدگی با کدامیک از آنها است؟
3. آیا محیط و مکان حادثه براي حضور منجی و امدادگر و مصدوم یا مصدومان ایمن است؟

توجه: از این ارزیابی براي حوادث و وضعیت هاي اورژانسی در خارج از آب استفاده میشود.

ارزیابی مقدماتی در هنگام بروز وضعیت اورژانسی در آب:

این ارزیابی شامل ارزیابی از وضعیت کلی اما دقیق محیط و شرایط غریق/مغروق می باشد. در این ارزیابی منجی غریق بترتیب و پیش از نجات غریق/مغروق بسرعت این موارد را ارزیابی کرده و مورد نظر قرار میدهد:

1. غریق/مغروق در چه شرایط و در چه منطقه اي قرار دارد؟
2. آیا غریق/مغروق همزمان با مصدومیتی و یا احتمال مصدومیتی نیز روبرو است؟
3. سریعترین ، کوتاهترین و مناسب ترین راه نجات و یا کمک به غریق/مغروق کدام است؟
4. چند غریق/مغروق وجود دارد و الویت امداد و نجات آنها چگونه است؟
5. آیا محیط ، مکان و شرایط موجود براي حضور منجی و منجیان ایمن است؟

توجه: غریق: فردي که در حال غرق شدن است. مغروق: فردي که غرق شده است.

بیماري قند Diabetes:

تعریف: “بیماري قند عبارتست از عدم توانایی بدن در کنترل و متعادل نگاه داشتن سطح طبیعی قند خون”.

مهمترین علت ابتلا به بیماري قند عدم کارایی و یا از کارافتادگی غده لوزالمعده میباشد هر چند عوامل دیگري نیز در این مورد میتوانند تاثیرگذار باشند.
بنابر تعریف فوق بیمار مبتلا به این عارضه بطور طبیعی قادر به کنترل و متعادل نگاه داشتن سطح طبیعی قند خون نبوده و بنابراین افزایش و یا کاهش قند خون خود را باید با دارو و یا مواد قندي متعادل نماید.
اصولا اینگونه از بیماران اصولا در وضعیت طبیعی با مشکل خاصی روبرو نیستند و مشکل آنها زمانی آغاز میشود که بیمار با معضل “کاهش شدید” و یا “افزایش شدید” در سطح قند خون روبرو میگردد که در این وضعیت بیمار بهعنوان یک “بیمار قندي اورژانسی” نامیده میشود.

علائم و نشانه ها:

مهمترین علائم و نشانههاي کاهش شدید قند خون:

1. کاهش سطح هوشیاري و گاه بیهوشی.
2. لرزش اندامها و احساس ضعف شدید.
3. پوست رنگ پریده، سرد و مرطوب.
4. اضطراب و نگرانی.
5. احساس گرسنگی شدید.
6. سردرد و گیجی و احساس خواب آلودگی.
7. انبساط مردمکهاي چشم.

مهمترین علائم و نشانههاي افزایش شدید قند خون:

1. کاهش سطح هوشیاري و گاه بیهوشی.
2. تنفس سریع وسطحی.
3. پوست گرم و برافروخته همراه با عرق چسبناك.
4. عصبانیت و حالت پرخاشگري.
5. نبض سریع و سطحی.
6. ضعف، بیحالی و گاه عدم تعادل.
7. افزایش بزاق و بزاق چسبنده.
8. احساس عطش و تشنگی شدید.

باید توجه داشت که گاه علائم و نشانه هاي افزایش شدید و کاهش شدید قند خون نسبتا مشابه یکدیگر بوده و تشخیص آن براي امدادگر بویژه امدادگران کمتجربه سخت میباشد.

در صورت آگاهی یافتن امدادگر از وضعیت و سطح قند خون راه کمک به اینگونه از بیماران ساده است. بدین صورت که اگر مصدوم با کاهش شدید قند خون روبرو بوده بسرعت نیازمند دریافت مواد قندي میباشد و اگر مصدوم با افزایش شدید قند خون روبرو بود باید بسرعت داروي مربوط به کاهش قند خون را دریافت نماید.

توجه : برخی از بیماران دستگاه تعیین میزان قند خون را بهمراه دارند. در صورتیکه بیمار شما داراي چنین دستگاهی است آنرا در اختیار وي قرار داده و وي را همراهی کنید تا میزان قند خون خود را بررسی نماید. بکمک این دستگاه بیمار و امدادگر براحتی ، بدرستی و نسبتا بسرعت میتوانند از وضعیت و سطح قند خون آگاه شوند. بیمارانی که این دستگاه را دارند خود روش استفاده از آن را نیز میدانند.
اگر دستگاه مذکور در دسترس نبود امدادگر با سئوالات زیر میتواند به این آگاهی برسد که بیمار با افزایش شدید و یا کاهش شدید قندخون روبرو است:

1. آیا بیمار سابقه بیماري قند دارد؟
2. آیا بیمار در ارتباط با بیماري قند از دارویی استفاده میکند؟
3. آخرین زمانی که داروي مربوطه را استفاده کرده چه زمانی بوده و چه میزان از دارو را استفاده نموده است؟
4. آخرین وعده غذایی وي در چه زمانی و شامل چه مواد غذایی بوده است؟
5. آیا بیمار اخیراً از مواد قندي با درصد قند بالا استفاده نموده است؟

پس از پاسخ بیمار به سئوالات فوق امدادگر براحتی میتواند به این نتیجه برسد که سطح قند خون بیمار در چه وضعیتی قرار دارد. اما مطلب مهمی که باید مورد توجه قرار داد اینکه بیماري که با کاهش شدید قند خون روبروست در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.

کمکهاي اولیه:

1. مطمئن شوید که در محیط خطر یا خطراتی که جان شما را تهدید نمی کند.
2. میزان و سطح هوشیاري مصدوم را بررسی کنید.
3. با سئوالات مرتبط به ارزیابی سطح قند خون بیمار بپردازید.

اگر بیمار مبتلا به کاهش شدید قند خون میباشد:

4. بیمار را در وضعیت نشسته قرار دهید.
5. به بیمار کمک کنید تا مقداري مواد قندي بنوشد. براي این منظور میتوانید از نوشیدنی هاي حاوي قند ، آبمیوه ، آب قند ، شکلات ، آبنبات ، میوه ، مواد غذایی حاوي نشاسته و… استفاده کنید.

توجه: دقت نمائید که باید از مواد قندي مناسب استفاده نموده و از قندها و یا مواد قندي رژیمی استفاده ننمائید.

6. با اورژانس تماس بگیرید. بیمار قندي در وضعیت اورژانسی نیازمند ارجاع سریع به مراکز درمانی میباشد.
7. در صورتیکه سطح هوشیاري بیمار کاهش یافت و یا بیهوش گردید بسرعت به ارزیابی اولیه پرداخته و در صورت نیاز عملیات حیاتبخشی را اعمال نمائید.
8. در صورتیکه با انجام مراقبت هاي مذکور شرایط مصدوم رو به بهبودي نمود به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
9. تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مصدوم دلگرمی و دلداري داده به مراقبتهاي کامل خود از وي ادامه دهید.

اگر بیمار مبتلا به افزایش شدید قند خون میباشد:

4. بیمار را در وضعیت نشسته قرار دهید.
5. به بیمار کمک کنید تا داروي مربوط به بیماري قند خود را مصرف نماید.
توجه: در این مورد فقط به بیمار کمک کرده و از تزریق دارو و یا خوراندن دارو به بیمار خودداري کنید.
6. با اورژانس تماس بگیرید. بیمار قند در وضعیت اورژانسی نیازمند ارجاع به مراکز درمانی میباشد.
7. در صورتیکه سطح هوشیاري بیمار کاهش یافت و یا بیهوش گردید بسرعت به ارزیابی اولیه پرداخته و در صورت نیاز عملیات حیاتبخشی را اعمال نمائید.
8. در صورتیکه با انجام مراقبت هاي مذکور شرایط مصدوم رو به بهبودي نمود به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
9. در صورت موافقت مصدوم با بستگان وي تماس بگیرید.
10. تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مصدوم دلگرمی و دلداري داده به مراقبتهاي کامل خود از وي ادامه دهید.

عملیات حیاتبخشی مختص اماکن آبی

پرسش : هیات نجات غریق استان ما اخیراً با دعوت از یک پزشک اقدام به برگزاري کلاس بازآموزي احیاي قلبی – تنفسی (سی پی آر) براي مدرسان استان نموده است اما متاسفانه مطالبی که پزشک مذکور به ما آموزش دادند تا حدودي متفاوت تر از مطالبی است که توسط شما در کلاس مدرسی آموختیم. با توجه به اینکه مدرس کلاس به ما گفتند که این مطالب جدیدترین موضوعات در انجام عملیات احیاء قلبی – تنفسی است آیا مطالب مطروحه شما در کلاس و همچنین در فیلم آموزشی فدراسیون نادرست است و یا اینکه مطالبی که مدرس کلاس به ما درس دادند صحیح نیست ؟

پاسخ : اجازه بدهید تا ابتدا از شما سوالی داشته باشم : آیا پزشک محترمی که کلاس مذکور را تدریس کرده اند مدرس و یا منجی غریق بوده اند ؟

اگر پاسخ شما منفی است باید حضورتان بگویم که احتمالاً این مدرس ارجمند روشی را که خاص “پزشکان و یا پرستاران” است را به شما آموخته اند که متاسفانه این روش براي اماکن آبی و براي مغروقی که بلافاصله توسط منجی غریق مورد ارزیابی قرار میگیرند کارایی ندارد. اگر توجه داشته باشید پزشک مغروق را در بیمارستان و بر روي تخت بخش اورژانس تحویل میگیرد. بعبارت بهتر مغروق پس از انتقال به بیمارستان توسط خدمه اورژانس بدست پزشک میرسد و در آن بخش پزشک محترم بر طبق تخصص ، تحصیل و البته وظیفه قانونی خود و بر اساس نیاز مغروق براي وي عملیاتی را به انجام میرساند که مسلماً در حیطه رفتار و تخصص او کامل و کافی است. اما باید دقت کنید که مغروق پیش از رسیدن به پزشک ابتدا توسط منجی حمل شده ، به خارج از آب انتقال پیدا کرده و مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته است و البته همانطوریکه میدانیم منجی غریق حتی پیش از انتقال مغروق به خارج از آب وي را مورد “ارزیابی اولیه” قرار داده (لطفا به جزوه و فیلم آموزشی رجوع نمائید) و بر اساس نیاز در مواردي عملیات “تنفس مصنوعی” و یا “تنفس کمکی” را بلافاصله و از درون آب آغاز نموده و همچنین این عملیات را در حین انتقال مغروق به خارج از آب ادامه داده و در خارج از آب نیز پی گیري می نماید.
بنابراین و با توضیحات فوق به این نتیجه میرسیم که برخی از فوریتهاي امداد مختص محیطی خاص بوده و باید بلافاصله و بدون اتلاف وقت و در اولین فرصت براي مغروق و یا مصدوم انجام پذیرد و همانطور که میدانید مشکل اصلی یک مغروق (بدلیل قرار داشتن مجاري تنفس در آب و همچنین غوطه وري در آب) کاهش شدید اکسیژن ، ایست تنفسی و گاهی انسداد مجراي هوا و… است و به همین دلیل این فرد نیازمند سریع “ارزیابی اولیه” و دریافت فوري کمکهاي اولیه مربوطه میباشد.
اگر هم مشاهده میشود که در استانی از یک پزشک براي تدریس عملیات احیاء قلبی – تنفسی بهره گرفته شده است این خبر میتواند بیانگر این باشد که شاید “مدرسان ارشد” آن استان توانایی و قابلیت تدریس بخش مذکور به مدرسان دیگر را ندارند. کوتاه سخن اینکه باید تدریس و تعلیم بخش احیاء قلبی – تنفسی کلاسهاي نجات غریق را حتماً یک “مدرس نجات غریق باتجربه ، با دانش و کاردان ” انجام داده و البته بهتر اینکه یک پزشک که مدرس نجات غریق هم باشد بر عهده بگیرد.
/ Types of Deathمرگ انواع
“مرگ ظاهري ، مرگ مغزي ، مرگ قطعی و مرگ قانونی”

مرگ ظاهري \ Death Clinical

1. مرگ ظاهري: مرگ ظاهري به توقف موقت و قابل برگشت علایم حیاتی فرد گفته میشود. در این مرحله آسیب هاي وارده بر دستگاههاي حیاتی بدن جدي نیست و قابل برگشت میباشد. به عبارت بهتر حیات فردي که به ظاهر مرده است را می توان دوباره به وي بازگرداند.
بنابراین از زمان صفر که فرد دچار ایست قلبی می شود تقریبا تا مدت 4 تا 6 دقیقه مرگ ظاهري انجام پذیرفته که اغلب حیات فرد بدون عوارض و یا با عوارض محدود قابل بازگشت مجدد است.
منجیان غریق در کلاسهاي آموزش نجات غریق و در بخش ارزیابی اولیه میآموزند که چطور بتوانند چنین مرگی را در مغروق/مصدوم تشخیص دهند. باید توجه داشت که تشخیص چنین مرگی (مرگ ظاهري) در حیطه کار منجیان غریق بوده و آنها وظیفه دارند که در شرایط بحرانی بتوانند چنین وضعیتی را در مغروق/مصدوم براحتی تشخیص دهند.

مرگ مغزي \ Death Biological

2. مرگ مغزي: مرگ مغزي به توقف دائم و غیر قابل برگشت بخش یا بخشهایی از مغز گفته می شود که در آن به علت عدم اجراي عملیات حیات بخشی و یا تاخیر در آغاز و در نتیجه فقدان اکسیژن رسانی به دستگاه اعصاب مرکزي منجر به آسیب هاي جبران ناپذیري به مغز و متعاقبا سایر دستگاههاي حیاتی بدن شده و حیات مجدد فرد یا قابل بازگشت نخواهد بود و یا به طور کامل قابل بازگشت نیست. در واقع کاهش خون رسانی و کاهش انتقال اکسیژن بیش از 4 تا 6 دقیقه میتواند شانس فرایند مرگ مغزي و نهایتا مرگ قطعی را بالا ببرد. باید توجه داشت که تشخیص و تائید این نوع از مرگ در تخصص و از مسؤلیتهاي پزشک است و منجیان و امدادگران در مقام حرفه اي و قانونی تشخیص و تائید این نوع از مرگ نیستند.

مرگ قطعی \ Real Death

3. مرگ قطعی: مرگ قطعی به توقف کامل ، دائم و غیر قابل بازگشت کلیه علائم حیاتی بدن گفته میشود که در این شرایط فرد از مرگ ظاهري و مغزي گذشته و بطور قطعی مرده است. در این نوع از مرگ علائم حیاتی فرد بهیچوجه قابل برگشت نبوده و براي همیشه کلیه سازوکارهاي حیاتی بدن بپایان میرسد. باید توجه داشت که تشخیص و تائید این نوع از مرگ در تخصص و از مسؤلیتهاي پزشک است و منجیان و امدادگران بهیچوجه در مقام حرفه اي و قانونی تشخیص و تائید این نوع از مرگ نیستند.

مرگ قانونی \ Death Legal

4. مرگ قانونی: مرگ قانونی به وضعیتی اطلاق می شود که پزشک به صورت رسمی و پس از انجام معاینات بالینی مربوطه خاتمه حیات فرد و مرگ قطعی وي را تایید و تصدیق می نماید. طبق قانون صدور رسمی مجوز مرگ قانونی براي تمامی فوت شدگان توسط پزشک پیش از مراسم تدفین و خاکسپاري لازم و ضروري است. اگر چه گاه در پارهاي از موارد فرد فوت شده براي انجام تحقیقات و بنا به دلایل قانونی ، درخواست خانواده فرد و… به پزشکی قانونی نیز ارجاع داده می شود.

پزشکی قانونی \ Medicine Legal

در بیشتر و تقریبا تمامی موارد غرق شدگی و یا وقوع فوت در اماکن آبی جسد فرد مغروق یا متوفی براي انجام علت دقیق یا دقیقتر مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده میشود. همچنین ذکر این نکته ضروریست که در حوادثی که منجر به عوارض شدید و یا بلند مدت و یا دائم العمر به فرد مصدوم میگردد ، فرد مذکور از طرف دادگاه و یا بنا به درخواست شخصی خود و یا خانواده و بستگانش به پزشکی قانونی ارجاع نموده و تحت معاینه پزشک یا پزشکان با تخصص پزشکی قانونی قرار گرفته و سپس با گزارش و نامه رسمی آنان مجددا به دادگاه عودت داده میشود تا قاضی نسبت به تعیین دیه و خسارات تصمیم گیري نموده و حکم قضائی رسمی صادر نماید.

درصد و ضریب فوت غریق یا مغروق

آخرین تحقیق بیمارستانی و بالینی (تاریخ تحقیق : آپریل 2013 – اردیبهشت ماه 1392) در ارتباط با آسیب شناسی نزدیک به غرق شدگی ، غرق شدگی تاخیري و غرق شدگی کامل.
پس از خارج ساختن غریق یا مغروق از آب و پس از ارزیابی اولیه :

سطح یک :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در غریق : سرفه خفیف ، عدم مشاهده خروج یا تقلاي خارج ساختن بزاق کف آلود از دهان و بینی ، طبیعی بودن کامل علائم حیاتی (سطح هوشیاري ، فرایند تنفس ، روند ضربان نبض ، وضعیت پوست شامل دما و رنگ)
درصد ابتلاي غریق به مرگ : 0 %
منجی چه باید انجام دهد : آگاه نمودن فرد از غریق شدگی تاخیري و علائم و نشانه هاي آن و ترخیص فرد بهمراه یکی از بستگان وي.

سطح دو :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در غریق : سرفه مکرر ، رویت خروج یا تقلاي خارج ساختن مقدار اندکی بزاق کف آلود از دهان و بینی ، غیر طبیعی بودن فرایند تنفس و گهگاه روند ضربان نبض (افزایش ضربان نبض).
درصد ابتلاي غریق به مرگ : 06/0 %
منجی چه باید انجام دهد : اکسیژن درمانی و فراهم نمودن انتقال غریق به بیمارستان و معاینه شدن غریق توسط پزشک.

سطح سه :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در غریق : سرفه مکرر ، رویت خروج یا تقلاي خارج ساختن مقدار زیادي بزاق کف آلود از دهان و بینی ، غیر طبیعی بودن فرایند تنفس و روند ضربان نبض (افزایش ضربان اما کاهش فشار نبض – فشار خون پائین غریق).
درصد ابتلاي غریق به مرگ : 02/5 %
منجی چه باید انجام دهد : اکسیژن درمانی و فراهم نمودن و انتقال سریع غریق با آمبولانس به بیمارستان ، پزشک و خدمات بیمارستانی.

سطح چهار :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در غریق یا مغروق : سرفه مکرر و شدید ، رویت خروج یا تقلاي خارج ساختن مقدار بسیار زیادي بزاق کف آلود از دهان و بینی ، کاهش سطح هوشیاري و گاه بیهوشی ، غیر طبیعی بودن فرایند تنفس و روند ضربان نبض (افزایش ضربان اما کاهش فشار نبض – فشار خون پائین غریق).
درصد ابتلاي غریق یا مغروق به مرگ : 04/19 %
منجی چه باید انجام دهد : اکسیژن درمانی و فراهم نمودن انتقال غریق به بیمارستان و انتقال بسیار سریع غریق یا مغروق با آمبولانس به
بیمارستان ، پزشک و تجهیزات بیمارستانی.

سطح پنج :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در مغروق : رویت خروج مقدار بسیار زیادي بزاق کف آلود از دهان و بینی ، بیهوشی ، تنفس کاذب و یا ایست تنفس و غیر طبیعی بودن روند ضربان نبض (افزایش ضربان اما کاهش فشار نبض – فشار خون پائین مغروق).
درصد ابتلاي غریق یا مغروق به مرگ : 44 %
منجی چه باید انجام دهد : اعمال تنفس مصنوعی (ترجیحا با آمبو) اکسیژن درمانی و انتقال بسیار سریع مغروق با آمبولانس به بیمارستان ، پزشک و تجهیزات پیشرفته بیمارستانی.

سطح شش :
علائم و نشانه هاي قابل رویت در مغروق : رویت خروج مقدار بسیار زیادي بزاق کف آلود از دهان و بینی ، بیهوشی کامل ، تنفس کاذب ، ایست تنفس و ایست قلبی (عدم حضور نبض و یا ضربان کاملا نا منظم).
درصد ابتلاي غریق یا مغروق به مرگ : 93 %
منجی چه باید انجام دهد : اعمال عملیات احیاء قلبی-تنفسی (ترجیحا با آمبو) اکسیژن درمانی و انتقال بسیار سریع غریق با آمبولانس به بیمارستان ، پزشک و تجهیزات پیشرفته بیمارستانی.

آفتاب سوختگیSunburns /
آفتاب سوختگی

تعریف : آفتاب سوختگی عبارت است از آسیب به لایه خارجی و میانی پوست حتی گاه لایه درونی و بافتهاي زیرین پوست بر اثر تابش مستقیم و یا غیر مستقیم نور خورشید.

مهمترین علت آفتاب سوختگی حضور در زیر تابش مستقیم اشعه خورشید است اگرچه تابش غیر مستقیم اشعه خورشید نیز میتواند منجر به آفتابسوختگی گردد.

عارضه آفتابسوختگی در امکان آبی روباز از مشکلات محتمل و شایع بوده و وسعت آن گاه از یک آفتابسوختگی ساده و خفیف تا ابتلا به سرطان پوست متغیر میباشد. خوشبختانه راه پیشگیري از آفتابسوختگی براي منجیان غریق و استفاده کنندگان از اماکن آبی روباز ساده و سهل بوده و فقط با اندکی دانش میتوان براحتی به پیشگیري این عارضه پرداخت اگرچه گزارشات بیانگر این مطلب است که اگرچه بیشتر مردم (حتی منجیان غریق) از ملاحضات ایمنی ، پیشگیري و عوارض این مشکل آگاه هستند اما کمتر نسبت به مراقبت از خود توجه کرده و اهتمام می ورزند.

عواملی که میتواند شدت آسیب پذیري شخص را به آفتابسوختگی افزایش دهد عبارتند از :

1. برخی از گروههاي خاص مانند نوزادان ، کودکان و افراد سالخورده.
2. قرار گرفتن در زیر نور خورشید در بین ساعات 10 صبح تا 4 پس از ظهر.
3. استفاده از روشهاي غیر علمی ، بهداشتی و خطرناك براي برنزه کردن پوست.
4. استفاده از برخی داروها از جمله بعضی آنتی بیوتیکها ، قرص هاي ضد بارداري و برخی از مواد آرایشی.
5. حساس بودن طبیعی برخی از افراد و پوستها عموما این افراد در گروه افراد با پوست سفید ، موها و چشمان روشن قرار دارند.
6. افراد با مشاغلی که نیازمند حضور مدت زمان طولانی و در ساعاتی (از ساعت 10 صبح تا 4 پس از ظهر) که میزان اشعه فرا بنفش خورشید در بالاترین قدرت قرار دارند و مسلما منجیان اماکن آبی رو باز نیز در خطر ابتلا به این عارضه میباشند.
7. حضور در مناطق خاص جغرافیایی و یا تغییر منطقه و محل سکونت.

مورد توجه قرار دادن عواملی که موجب افزایش آفتابسوختگی میشود ، پیروي از ملاحضات ایمنی ، استفاده از پوشش مناسب ، استفاده از کرمهاي ضد آفتاب و همچنین استفاده از وسایل کنترل کننده و یا کاهنده نور خورشید (مانند چتر نجات غریق و یا سایبان) از مهمترین راههاي پیشگیري از آفتابسوختگی میباشد. ذکر این نکته در اینجا ضروریست که باید توجه داشت که حتی در هواي ابري نیز ابتلا به آفتابسوختگی محتمل میباشد.

علائم و نشانه ها :

مهمترین علائم و نشانه هاي آفتابسوختگی عبارتند از :

1. قرمزي و تورم منطقه آسیب دیده
2. احساس درد و سوزش در محل آسیب دیده
3. بیقراري و درد نسبتا شدید و یا شدید مصدوم در هنگام لمس منطقه آسیب دیده
4. ظهور تاول و گاه بروز جراحت در منطقه آسیب دیده
5. ابتلاي مصدوم به تب.

اگر مصدوم در منطقه آسیب دیده فقط قرمزي پوست و التهاب دارد ، اگر فرد با درد و سوزش در منطقه آسیب دیده همراه است اما بیقرار و ناتوان نیست وي مبتلا به آفتابسوختگی خفیف گردید است اما اگر درمنطقه آسیب دیده تاول و جراحت بروز نموده ، اگر فرد با درد و سوزش بسیار شدید روبرو باشد ، اگر مصدوم حالت تهوع ، سرگیجه و استفراغ داشته و یا با تب مواجه باشد وي مبتلا به آفتابسوختگی شدید گردیده است.

کمکهاي اولیه :
1. مطمئن شوید که در محیط خطر یا خطراتی جان شما را تهدید نمیکند.
2. میزان و سطح هوشیاري مصدوم را بررسی کنید.

اگر مصدوم مبتلا به آفتابسوختگی خفیف است :
3. فرد را به مکانی سایه و خنک انتقال دهید.
4. با استفاده از آب خنک به تعدیل درد و سوزش منطقه آسیب دیده بپردازید. براي این منظور میتوانید از روشهاي زیر استفاده نمایید :
از دوش آب خنک و یا سرد استفاده نمایید.

توجه : از آب بسیار سرد استفاده ننماید و ترجیحا فقط منطقه آسیب دیده را خنک نمایید.

پارچه حوله لطیفی را که آغشته به آب سرد کردید را بر روي محل و منطقه آسیب دیده قرار دهید.
توجه : حوله و یا پارچه را بر روي محل آسیب دیده حرکت ندهید تا موجب آسیب پوست و درد ، سوزش و بیقراري بیشتر مصدوم نشوید.
پارچه نخی را پس از آغشتن به آب سرد بر روي منطقه آسیب دیده قرار داده و با ریختن آرام آب خنک بر روي آن آنرا متناوبا سرد و مرطوب نمایید.

توجه : پارچه ، حوله و وسیله مورد استفاده باید تمیز و پاکیزه باشد.

5. پس از سرد کردن منطقه و تخفیف درد و سوزش بیمار و خشک نمودن محل در صورت امکان از داروي مناسب (پماد مربوطه) در محل آسیب دیده استفاده نمایید.

توجه : مطمئن باشید که از دارویی کاملا مناسب استفاده میکنید.
توجه : دقت کنید که در هنگام اعمال دارو موجب آسیب بیشتر به منطقه و یا افزایش درد و سوزش مصدوم نشوید.
توجه : در صورتی که داروي مناسب در اختیار ندارید از اعمال داروهاي ناشناخته غیر مرتبط خودداري نمایید.

6. منطقه آسیب دیده را با گاز مخصوص سوختگی (گاز نچسب یا گاز وازلین) بپوشانید و بانداژ آرامی در محل اعمال نمائید.
7. در صورتی که با مراقبتهاي شما شرایط مصدوم رو به بهبود نهاد به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
8. در صورت موافقت مصدوم با بستگان وي تماس بگیرید.
9. اگر درد ، سوزش و التهاب مصدوم با اقدامات شما رو به بهبود ننهاد مقدمات انتقال وي به پزشک را فراهم نمائید.
10. در صورتی که مصدوم با مشکلی خاصی در علائم حیاتی روبرو گردید با اورژانس تماس گرفته و به ارزیابی اولیه پرداخته و در صورت نیاز عملیات حیاتبخشی را اعمال نمائید.
11. در صورت تماس با اورژانس تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مصدوم دلگرمی و دلداري داده و از وي مراقبت به عمل آورید.

اگر مصدوم مبتلا به آفتابسوختگی شدید است :

3. فرد را به سرعت به مکانی سایه و خنک انتقال دهید.
توجه : اگر مصدوم بشدت بیقرار است یا سطح هوشیاري وي کاملا طبیعی نیست به سرعت با اورژانس تماس بگیرید.
4. با استفاده از آب خنک به تعدیل درد و سوزش منطقه آسیب دیده بپردازید. براي این منظور میتوانید از روشهاي زیر استفاده نمایید :
از دوش آب خنک و یا سرد استفاده نمایید.

توجه : از آب بسیار سرد استفاده ننماید و ترجیحا فقط منطقه آسیب دیده را خنک نمایید.

پارچه حوله لطیفی را که آغشته به آب سرد کردید را بر روي محل و منطقه آسیب دیده قرار دهید.

توجه : حوله و یا پارچه را بر روي محل حرکت ندهید تا موجب آسیب پوست و درد ، سوزش و بیقراري بیشتر مصدوم نشوید.

پارچه نخی را پس از آغشتن به آب سرد بر روي منطقه آسیب دیده قرار داده و با ریختن آرام آب خنک بر روي آن آنرا متناوبا سرد و مرطوب نمایید.

توجه : پارچه ، حوله و وسیله مورد استفاده باید تمیز و پاکیزه باشد.

5. پس از سرد کردن منطقه و تخفیف درد و سوزش بیمار و خشک نمودن محل و در صورت امکان از داروي مناسب (پماد مربوطه) در محل آسیب دیده استفاده نمایید.

توجه : مطمئن باشید که از دارویی کاملا مناسب استفاده میکنید.
توجه : دقت کنید که در هنگام اعمال دارو موجب آسیب بیشتر به منطقه و یا افزایش درد و سوزش مصدوم نشوید.
توجه : در صورتی که داروي مناسب در اختیار ندارید از اعمال داروهاي ناشناخته غیر مرتبط خودداري نمایید.

6. منطقه آسیب دیده را با گاز مخصوص سوختگی (گاز نچسب یا گاز وازلین) بپوشانید و بانداژ آرامی در محل اعمال نمائید.

توجه : در صورت بروز تاول هیچگاه آنها را تخلیه و یا دستکاري ننمایید.

7. در صورتی که با مراقبتهاي شما شرایط مصدوم رو به بهبود نهاد به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
8. بدلیل آفتابسوختگی شدید و احتمال عفونت منطقه آسیب دیده مصدوم نیازمند ارجاع به پزشک است بنابراین مقدمات انتقال وي به پزشک را فراهم نمائید.
9. در صورتی که با مراقبتهاي شما شرایط مصدوم رو به بهبود نرفت و یا مصدوم با مشکلی خاصی در علائم حیاتی روبرو گردید با اورژانس تماس گرفته و به ارزیابی اولیه پرداخته و در صورت نیاز عملیات حیاتبخشی را اعمال نمائید.
10. در صورت تماس با اورژانس تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مراقبتهاي کامل خود از مصدوم ادامه دهید.

خونریزي بینی Nose bleeding /

تعریف : خونریزي نسبتا مداوم و یا مداوم و با فشار و روند فعال از مجاري بینی.

مهمترین دلایل خونریزي از بینی عبارتند از :

1. ضربه مستقیم یا غیره مستقیم به بینی
2. ضربه مستقیم یا غیر مستقیم به سر
3.آسیبهاي سر و گردن
4. ضربه مستقیم یا غیره مستقیم به صورت
5 برخورد سر ، صورت و یا گردن به اجسام و یا سطوح سخت.

علائم و نشانه ها : مشاهده خونریزي فعال و رونده با حجم و فشار نسبتا زیاد و یا زیاد از مجاري بینی.

کمکهاي اولیه :

1. مطمئن شوید که در محیط خطر یا خطراتی جان شما را تهدید نمی کند.
2.میزان و سطحه هوشیاري مصدوم را بررسی کنید.
3. فورا با اورژانس تماس بگیرید.
4. مصدوم را در وضعیت نشسته قرار داده و از وي بخواهید تا اندکی به سمت جلو متمایل گردد.
5. پس از استفاده از دستکش و با نگاه داشتن مقدار زیادي گاز استریل در مقابل حفره هاي بینی به کنترل نسبی خونریزي بپردازید و همزمان از کیسه یخ در پشت سر و در ناحیه گردن مصدوم استفاده نمائید.

توجه : از مسدود کردن و فشردن بینی خودداري کنید چرا که خون باید از جمجمه مصدوم خارج شده و در آنجا محبوس نگردد.

6. اگر مصدوم همزمان نیاز به حمایت از سر و گردن هم دارد از منجی دیگري بخواهید تا از سر و رادان وي حمایت به عمل آورد.

توجه : اگر مصدوم پس از حادثه بر روي زمین قرار دارد و شرایط قرار دادن وي در وضعیت نشسته براي او امکانپذیر نیست با حمایت کامل از سر و گردن وي او را در وضعیت پهلو و حتی اندکی متمایل تر به سمت زمین قرار دهید (تا خونریزي به راحتی از مجراي بینی وي خارج شود و خون داخل حلق و مجاري تنفس وي نگردد) و سپس به کنترل خونریزي اقدام نمایید.

7. مصدوم را گرم نگاه داشته و اقدامات مربوط به شوك را بکار بندید.
8. اگر با مراقبتها مذکور و اقدامات شما در روند خونریزي و شرایط مصدوم تغییري حاصل ننمود با اندکی فشار در منطقه پل بینی سعی در کنترل و یا کاهش شدت خونریزي نمائید.
9. اگر مصدوم در فرایند اقدامات شما به ناگهان نیازمند هر یک از عملیات حیاتبخشی گردید آنرا اعمال نمائید.
10. اگر با مراقبتهاي شما وضعیت مصدوم رو به بهبودي نهاد به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
11. تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مراقبتهاي کامل خود از مصدوم ادامه دهید.

خون دماغ / Nosebleeds

تعریف : تراوش خون در مجراي بینی بنحوي که خون تراوش شده از حفره هاي بینی بخارج انتقال یابد.

مهمترین دلایل خون دماغ بدین شرح میباشند :

– 1. تخلیه بینی با فشار
– 2. خشکی هوا
– 3. آفتابزدگی
– 4. ضربه مستقیم یا غیر مستقیم به بینی
– 5. دست کردن در بینی
– 6. فرو بردن جسم خارجی در بینی
– 7. فشار خون بالا
– 8. برخی از بیماریهاي خاص و…

علائم و نشانه ها : مشاهده تراوش خون با فشار ملایم و رونده و گاه با تراوش متناوب از بینی.

کمکهاي اولیه :
1. مطمئن شوید که در محیط خطر یا خطراتی جان شما را تهدید نمی کند.
2.میزان و سطح هوشیاري مصدوم را بررسی کنید.
3. مصدوم را در وضعیت نشسته قرار دهید.
4. از مصدوم به خواهید که ابتدا سر خود را بطرف جلو خم نموده و سپس بوسیله انگشت سبابه و شصت دست بینی خود را فشرده و مسدود نماید.

توجه : محل اعمال فشار در منطقه پل بینی یعنی پایین تر از استخوان بینی و بالاتر از مجاري بینی و اندکی پایین تر از استخوان بینی است.

5. در صورتی که مصدوم نیاز به کمک بیشتري دارد خود شما توسط گاز استریل و از منطقه پایین تر از پل بینی اقدام به اعمال فشار بهتر و بیشتر نموده و کمک به کنترل خونریزي نمائید.

توجه : حتما از دستکش استفاده نمائید.

6. در صورت عدم کنترل و یا کاهش روند خون دماغ پس از چندین دقیقه از کیسه یخ درمنطقه پشت گردن مصدوم استفاده نمائید.

توجه : کیسه یخ را مستقیما بر روي پوست اعمال نکنید.

7. اگر با اعمال تمهیدات فوق و پس از 10 یا 15 دقیقه هیچ تغییري در روند خونریزي بینی ایجاد نگردید شرایط انتقال مصدوم را به مراکز درمانی فراهم نمائید.
8. اگر با اقدامات شما شرایط مصدوم رو به بهبود نهاد به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.

توجه : پس از کنترل خون دماغ از دستکاري بینی ، تخلیه بینی و یا شستشوي داخل بینی خودداري نمائید.

9. در صورت موافقت مصدوم با بستگان وي تماس بگیرید.
10. در صورت تماس با اورژانس تا ورود امدادگران اورژانس به مصدوم دلداري و دلگرمی داده و از وي مراقبت نمایید.
گزش عروس دریایی Jellyfish Stings /
گزش عروس دریایی :

تعریف:” گزیده شدن بر اثر نیش مستقیم عروس دریایی و یا تماس بخش یا بخشهایی از بدن با عروس دریایی.

گزش عروس دریایی گاه بهدلیل ایجاد حساسیت شدید و ایجاد شوك میتواند مصدوم را با مرگ مواجه گرداند.

علائم و نشانه ها:

مهمترین علائم و نشانههاي گزیده شدن توسط عروس دریایی عبارتند از:
– 1. درد و سوزش در محل آسیب دیده
– 2. تورم وقرمزي منطقه آسیب دیده
– 3. علائم حساسیت و شوك
– 4. التهاب ، تاول و آسیب پوست محل آسیب دیده.

کمکهاي اولیه:

1. مطمئن شوید که در محیط خطر یا خطراتی جان شما را تهدید نمیکند.
2. میزان و سطح هوشیاري مصدوم را بررسی کنید.

اگر مصدوم مبتلا به حساسیت شدید نشده و علائم و نشانههاي شوك در وي مشاهده نمیشود:

3. فرد را در راحتترین وضعیت ممکن قرار دهید.
4. منطقه آسیب دیده را با مقدار زیادي آب دریا شستشو دهید.

توجه: از دستکش استفاده نمائید و مراقب باشید که بقایاي نیش عروس دریایی با بدن شما تماس پیدا نکند.

5. مقدار زیادي سرکه بر روي محل آسیب دیده ریخته و منطقه را با سرکه کاملا آغشته نمائید.
6. با پشت چاقو (یا وسیلهاي مشابه) منطقه مذکور را به آرامی و با دقت از کلیه باقیمانده نیش عروس دریایی کاملا پاك و تمیز نمائید.

توجه: مراقب باشید که در حین پاکسازي منطقه آسیب دیده از بقایاي نیش عروس دریایی موجب آسیب بیشتر به منطقه و التهاب بیشتر پوست نشوید.

7. مجدداً مقداري سرکه بر روي محل آسیب دیده اعمال نمایید.
8. از گرما ( کیسه آب گرم و یا وسیلهاي مشابه) درمانی در منطقه مورد آسیب استفاده نمائید.

توجه: قبلاً در این بخش از سرما و کیسه یخ استفاده میشد که در حال حاضر این روش منسوخ گردیده و اعمال گرما به جاي آن انتخاب و تائید شده است.

9. اگر پس از مدتی درد و سوزش مصدوم کاهش نیافت و وضعیت وي رو بهبود نرفت مقدمات ارجاع فرد به مراکز درمانی را فراهم نمائید.
10. اگر درد فرد کاهش یافت پس از تمیز نمودن و شستشوي منطقه آسیب دیده آن را پانسمان نمائید.

توجه : در صورت استفاده از پماد و یا دارو فقط از داروي کاملا مناسب استفاده نموده و ملاحضات مربوطه و مرتبط را کاملا رعایت نمایید.

11. در صورتی که با انجام مراقبتهاي شما شرایط مصدوم رو به بهبودي نمود به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
12. درصورت موافقت مصدوم با بستگان وي تماس بگیرید.
13. در صورت تماس با اورژانس تا ورود امدادگران اورژانس به مصدوم دلداري و دلگرمی داده و از وي مراقبت بهعمل آورید.

اگر مصدوم پس از گزش عروس دریایی مبتلا به حساسیت شدید شده و علائم و نشانههاي شوك حساسیتی در وي مشاهده میشود:

1- فوراً با اورژانس تماس بگیرید.
2- مصدوم را بر روي زمین و در وضعیت خوابیده به پشت قرار دهید.

توجه : اگر مصدوم داروي مربوط به حساسیت (سرنگ خودکار) خود را در اختیار دارد آنرا بسرعت در اختیار وي قرار دهید.
توجه :مهمترین علائم شوك حساسیتی عبارت است از : بروز کهیر ، قرمزي و خارش شدید پوست – تورم لبها ، گوش و گردن – مشکل و اختلال در روند تنفس – حالت تهوع و استفراغ و…

3- به ارزیابی اولیه پرداخته و اگر مصدوم نیازمند دریافت عملیات حیاتبخشی است آنرا اعمال نمائید.

توجه: دقت نمائید تا در انجام ارزیابی و اعمال کمکهاي اولیه با بقایاي نیش عروس دریایی دچار گزیدگی و آسیب نشوید.

4- به اکسیژن درمانی پرداخته و اقدامات مربوط به شوك را اعمال نمائید.
5- اگر شرایط مصدوم رو به بهبودي نمود پس از شستشوي محل آسیب دیده با آب دریا، پاکسازي آن و منطقه مذکور با سرکه به اعمال گرما در محل پرداخته و پس از نظافت منطقه آسیب دیده آن را پانسمان نمائید.
6- در صورتیکه مصدوم در بخش ارزیابی اولیه با مشکلی مواجه نیست به ارزیابی ثانویه و مراقبتهاي تکمیلی بپردازید.
7- تا ورود و تحویل مصدوم به امدادگران اورژانس به مراقبتهاي کامل خود از وي ادامه دهید.

منبع: فدراسیون نجات غریق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.